Hugs å registrer lag og organisasjonar

Her på heimesida til Årdal kommune har me ei løysing for å registrere lag og organisasjonar.

Ledige stillingar innan pleie og omsorg

Seimsdalen sjukeheim har ledig 100% fast stilling som avdelingssjukepleiar .  Søkandsfrist: 29. august 2023

Innmelding av naturskade

Naturskade i samband med uveret «Hans» sine herjingar, skal meldast inn til statens naturskadeordning.  

Vettisvegen og gang og sykkelvegen i Utladal

Været Hans har roa seg, og me opnar opp att vegen til Vetti. Gang og sykkelvegen i Utladal blir opna opp att fredag morgon.

Fugleinfluensa

Kommunen er i beredskap om det skulle bli oppdaga større mengde daude fuglar. Har du oppdaga daude eller sjuke fuglar og andre dyr, ikkje ta på dei, og mistenkjer du fugleinfluensa? da skal du melda fra til Mattilsynet.

Høyring: kartlegging av behov for parkeringsavgift i Årdal

Kommunedirektøren vil i løpet av hausten ta opp igjen sak om parkeringsavgift i Øvre Årdal, Årdalstangen og parkeringsplassen på Hjelle.

Leverandør til skisseprosjekt for nytt omsorgssenter er valt

Årdal kommune har i vår hatt ute anbod for prosjektering av skisseprosjekt, med opsjon på forprosjekt for bygging av nytt omsorgssenter på Årdalstangen.

Kunngjering om utlegging av manntal til kommune-, fylkesting- og sametingsvalet

For å få røysta på kommune- og fylkestingvalet må du stå i manntalet som er sett opp på grunnlag av opplysningar frå folkeregisteret per 30. juni i valåret. Manntalet for Årdal kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn frå 12. juli.

Kontakt helsestasjonen på nett

Årdal kommune tilbyr helsestasjonstenester digital.  Gjennom DigiHelsestasjon får innbyggjarane ein sikker dialog med tenesta. Du loggar inn på helsenorge.no med BankID.

Tilsyn med etablering av hyblar

Frå 1. januar 2022 og to år fram skal kommunane prioritere tilsyn med at etablering av hyblar eller andre bueiningar i eksisterande bygg er omsøkt og lovlege.