Stilling som rektor/lærar i musikk- og kulturskulen

Årdal Kommune har ledig 50% stilling som rektor og 50% stilling som lærar  i musikk- og kulturskulen.  Desse stillingane kan kombinerast dersom søkjar med rett kompetanse for stillingane søkjer. Kulturskulen er ein del av oppvekst- og kultureininga, og har tett samarbeid med grunnskule og SFO. Rektor har kontor i administrasjonsfløyen på Farnes skule, og har undervisningslokaler på dei to grunnskulane i kommunen. (Farnes skule og Tangen skule). Søknadsfrist 28. juni.

Program - Folkefest for Vettisfossen

Bli med på folkefest for Vettisfossen – 100 år med vern, laurdag 22. juni. Me oppmodar om samkjøyring eller benytt dykk av sykkel fram til Hjelle

Varsel om oppstart - detaljreguleringsplan for miljøstasjon på Årdalstangen

Det vert med dette varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny miljøstasjon i regi av SIMAS IKS, jf. § 12-1 , 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova.  Frist for å sende inn merknadar er sett til 15. august 2024.

Formannskapsmøte måndag 17. juni kl. 09.00

Formannskapet er samla til siste møte før ferien tek til. Møtet er i kommunestyresalen måndag 17. juni og startar kl. 9.00. Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV.

100% fast stilling som barnevernskonsulent

Ynskjer du å bidra til at barn og unge skal ha ein trygg barndom og gode oppvekstvilkår? Som barnevernskonsulent i Årdal kommune vert du ein del av eit team med  stoltheit og lidenskap for faget . Me jobbar etter barnevernsloven, og  arbeidsoppgåvene er varierande  i form av sakshandsaming, møte med familiar, samtalar med barn, tverrfagleg samarbeid, heimebesøk, oppfølging av fosterheimar med meir. Me må vere forberedt på at dagen ikkje alltid vert slik me har planlagt, då det kan skje ting som treng vår umiddelbare reaksjon.  Søknadsfrist 27. juni.

Følg utvalsmøta direkte på KommuneTV

Torsdag 6. og fredag 7. juni er det utvalsmøter og desse kan du følgje direkte på KommuneTV.

Frivillige organisasjonar kan søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillege lag og organisasjonar i 2024. Denne ordningen skal fremme frivilleg aktivitet gjennom å kompensere for kostnadar som frivillege organisasjonar har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.   Det er ope for søknader og søknadsfristen er i år 2.september 2024.

Årdal er ein trygg og god plass for unge å vekse opp i!

Det er konklusjonen etter gjennomgang av resultata frå Ungdata undersøkinga.  

Informasjon om vegarbeid på fylkesveg 53

Kort om prosjektet To fanggjerde skal setjast opp mellom Finnsåstunellen og Kolnostunnelen. Funksjonen til eit fanggjerde er å ta imot steinsprang. Samla lengde på gjerda er om lag 950 meter. Det lengste gjerdet er nesten 700 meter og går langs Finnsåstunnellen. Gjerdet frå Kolnostunnellen er 260 meter. Arbeidet er delt opp i fire fasar; Inspeksjon og reinsk, vegetasjonsrydding av traséen til gjerda, boring og etablering av forankringar til gjerda, så installasjon og montering av gjerda. Etter at gjerda er installert, skal vegskjæringane under gjerda sikrast.  

Høyring - alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028

Løyveperioden for sal- og skjenkeløyve i Årdal kommune går mot slutten og kommunestyret skal i møte 20. juni tildele løyver for perioden 2024-2028. Årdal kommune sin rusmiddelpolitiske handlingsplan vert ikkje ferdig revidert før hausten 2024 og med det som bakgrunn er det utarbeidd alkoholpolitiske retningslinjer som no vert sendt på høyring.  Høyringsfrist vert sett til 14. juni.