Personvernerklæring, innsynsrett og personvernombud

Erklæringa er meint å gje informasjon til deg og andre brukarar av Årdal kommune sine tenester om korleis Årdal kommune samlar inn og brukar personopplysningar. Den skal gje tryggleik og tillit til at personopplysningar vert handsama korrekt og sikkert i Årdal kommune.  Du har rett til innsyn, og kan ta kontakt med dei ulike avdelingane våre, og be om informasjon om kva personopplysningar vi har om deg, kva dei skal nyttast til og kvar dei er henta frå. Dette gjeld både elektroniske og manuelle register. Du skal få svar innan 30 dagar.

Personvernerklæring


Personvernombud

Arbeidsoppgåver:

  • vera kontaktperson mot innbyggjarar og intern rådgjevar/rettleiar i kommunane for tenesteområda, kommunedirektør og administrativ leiing for handsaming av personopplysningar og reglane for dette
  • vera kommunen sin hovudkontakt mot Datatilsynet og gjere undersøkingar i konkrete saker
  • sjå til at behandlingsansvarleg har tilfredsstillande system for internkontroll i kommunen (risikovurderingar, avvikshandtering, rutinar og reglar osv.)
  • ivareta dei registrerte sine rettar
  • peika på brot i regelverk 
  • handtere krav om innsyn, sletting, korrigering med meir
  • halda seg oppdatert på utviklinga innan personvern
  • gjennomføre haldningsskapande arbeid og opplæring i kommunane
  • ombodet skal på ein uavhengig måte vurdere om reglane i personopplysningsloven blir følgd i kommunane

Personvernombodet skal ha eit sjølvstendig rapporteringsansvar til kommunedirektørane i dei tre kommunane.

Til toppen