Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Personvernerklæring, innsynsrett og personvernombud

Erklæringa er meint å gje informasjon til innbyggarane og andre brukarar av Årdal kommune sine tenester om korleis Årdal kommune samlar inn og brukar personopplysningar. Den skal gje tryggleik og tillit til at personopplysningar vert handsama korrekt og sikkert i Årdal kommune.  Du har rett til innsyn, og kan ta kontakt med dei ulike avdelingane våre, og be om informasjon om kva personopplysningar vi har om deg, kva dei skal nyttast til og kvar dei er henta frå. Dette gjeld både elektroniske og manuelle register. Du skal få svar innan 30 dagar.

Personvernerklæring og innsynsrett  (PDF, 516 kB)


Personvernombud

Klikk for stort bilete

 

Mona Fykse er frå 1.januar 2019 tilsett i 20 % stilling som personvernombod for kommunane Lærdal, Aurland og Årdal. Stillinga er delt likt mellom kommunane.

Ho er til dagleg byggesakshandsamar i Årdal kommune.

Arbeidsoppgåvene til personvernombodet:

• vera kontaktperson mot innbyggjarar og intern rådgjevar/rettleiar i kommunane for tenesteområda, kommunedirektør og administrativ leiing for handsaming av personopplysningar og reglane for dette

• vera kommunen sin hovudkontakt mot Datatilsynet og gjere undersøkingar i konkrete saker

• sjå til at behandlingsansvarleg har tilfredsstillande system for internkontroll i kommunen (risikovurderingar, avvikshandtering, rutinar og reglar osv.)

• ivareta dei registrerte sine rettar

• peika på brot i regelverk 

• handtere krav om innsyn, sletting, korrigering med meir

• halda seg oppdatert på utviklinga innan personvern

• gjennomføre haldingsskapande arbeid og opplæring i kommunane

• ombodet skal på ein uavhengig måte vurdere om reglane i personopplysningsloven blir følgd i kommunane
 

Har du spørsmål?

Mona Fykse
Byggesakshandsamar og Personvernombud
E-post
Telefon 459 77 853
Til toppen