Tilsett som rektor for Årdal kulturskule

Tor Øyvind Evje Skogli Nordby er tilsett som rektor for Årdal Kulturskule. Han har lang erfaring frå kulturskular i Rogaland og som aktiv musikar i Sandnes Symfoniorkester.

Rein Sognefjord

I haust skal me rydde Sognefjorden, og andre områder i Årdal. Me ynskjer at de som innbyggarar melder inn områder som er råka av forsøpling. Bruk funksjonen https://ryddenorge.no/meldfra eller https://www.ardal.kommune.no/mitt-nabolag/#/overview Meir informasjon om ryddeaksjonar kjem, men bruk sumaren godt og meld inn saker

Skattekort til utanlandske arbeidstakarar - ID-kontroll 31.juli i Lærdal

Skatteetaten kjem til Lærdal rådhus  31. juli  for ID-kontroll dersom det vert ei større gruppe som skal kontrollerast.

Me søkjer etter trygg og omsorgsfull sjukepleiar til omsorgstenesta vår

100% fast stilling som sjukepleiar Me har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar i pleie og omsorgstenesta. Frå oppstart og fram til sommaren 2025 vil arbeidsstaden vere Årdal sjukeheim/heimesjukepleien på Tangen. Søknadsfrist 01. august.

3 x 100% faste stillingar som helsefagarbeidar/assistent

Me har ledig:  100% fast stilling som helsefagarbeidar/personlig assistent i 1:1 tiltak 100% fast stilling som helsefagarbeidar ved Seimsdal sjukeheim 100% fast stilling som helsefagarbeidar ved Heimesjukepleien i Øvre Årdal Me har fokus på velferdsteknologi som kan bidra til at brukarane våre kan bu lenger heime. Pasientane har ofte komplekse sjukdomsbilder, som krev god kompetanse og god oppfølging. Me er alltid opptekne av å gjere det beste for pasienten og har interesse for faget vårt.  Arbeidskvardagen hjå oss er varierande og meiningsfylt med gode kollegaer:  “Eg trivast godt i heimesjukepleien. Det er eit godt fagleg miljø, og ikkje minst sosialt med kjekke pasientar og kollegaer samt fleire faglege utfordringar som gjer at arbeidskvardagen er variert og spennande” Søknadsfrist 1. august

Årsmelding 2023 for Årdal kommune

Kommunestyret vedtok i møte 20. juni "Årsmelding 2023 for Årdal kommune. Årsmeldinga er no tilgjengeleg på nett via framsikt.no.

PP- rådgjevar og behandlande logoped i PPT

PPT Indre Sogn har ledig 40% fast stilling som pedagogisk-psykologisk rådgjevar, og ei 20% prosjektstilling (vert jobba for auke opp denne) på 2 år som behandlande logoped. Desse stillingane kan kombinerast. Me søkjer etter deg som vil vera med å bidra til at barn, ungdom og vaksne får gode opplærings- og utviklingsvilkår.  Organisering og arbeidsstad  PPT Indre Sogn er ei interkommunal teneste med kontorlokale i Rådhuset på Årdalstangen. PP-tenesta har 3.5 fagstilling og yter teneste til både Årdal og Lærdal kommune.  Søknadsfrist 29. juli.

Digitalisering i helse og omsorg

Årdal kommune arbeidar med ein digital kommunikasjonsplattform mellom helse- og omsorgstenestene og tenestemottakarar. Her vil den enkelte tenestemottakar kunne sende meldingar med sine aktive helsetenester i kommunen.  Dette da via si eiga Helsenorge side, medan tenesta mottar meldingane direkte i sitt journalsystemet. På denne måten vil dette vera ein sikker måte å kommunisera med tenesta på, da det er innlogging med BankId i Helsenorge.

Opningstider ved Årdal legekontor i sommar

Årdal legekontor har endra opningstider frå 24. juni til og med 16. august. 

Kommunestyremøte torsdag 20. juni

Kommunestyret er samla til siste møte før sommaren, torsdag 20. juni kl. 09.00. Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV.