PP- rådgjevar og behandlande logoped i PPT

PPT Indre Sogn har ledig 40% fast stilling som pedagogisk-psykologisk rådgjevar, og ei 20% prosjektstilling (vert jobba for auke opp denne) på 2 år som behandlande logoped. Desse stillingane kan kombinerast. Me søkjer etter deg som vil vera med å bidra til at barn, ungdom og vaksne får gode opplærings- og utviklingsvilkår.  Organisering og arbeidsstad  PPT Indre Sogn er ei interkommunal teneste med kontorlokale i Rådhuset på Årdalstangen. PP-tenesta har 3.5 fagstilling og yter teneste til både Årdal og Lærdal kommune.  Søknadsfrist 29. juli.

Digitalisering i helse og omsorg

Årdal kommune arbeidar med ein digital kommunikasjonsplattform mellom helse- og omsorgstenestene og tenestemottakarar. Her vil den enkelte tenestemottakar kunne sende meldingar med sine aktive helsetenester i kommunen.  Dette da via si eiga Helsenorge side, medan tenesta  mottar meldingane direkte i sitt journalsystemet. På denne måten vil dette vera ein sikker måte å kommunisera med tenesta på, da det er innlogging med BankId i Helsenorge.

Fv. 53 Bogaviki mellom Kolnostunnelen og Finnsåstunnelen - endring i veke 26

Vestland fylkeskommune melder om endring i stenging i veke 26.

Opningstider ved Årdal legekontor i sommar

Årdal legekontor har endra opningstider frå 24. juni til og med 16. august. 

Fagarbeidar/assistent på Farnes skule

Me har ledig 90% stilling som personlig assistent på Farnes skule.  Tilsetjinga gjeld for skuleåret 2024/2025. Søknadsfrist 27. juni.

Kommunestyremøte torsdag 20. juni

Kommunestyret er samla til siste møte før sommaren, torsdag 20. juni kl. 09.00. Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV.

100% fast stilling ved økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga har ansvar for rekneskap, innfordring, lønn, innkjøp, eigedomsskatt og budsjettarbeidet i kommunen.  Har du relevant høgare utdanning innan økonomi og rekneskap og/eller erfaring innanfor rekneskap, lønn og rapportering så vil vi gjerne sjå deg som søkjar på stillinga.   På økonomiavdelinga er vi til saman 5 tilsette som jobbar med ulike oppgåver innanfor avdelinga sine ansvarsområde. Søknadsfrist 5. august.

Tilkallingsvikar/Ferievikar ved psykisk helseteneste

Psykisk helseteneste i Årdal kommune søkjer etter tilkallingsvikarar/ferievikarar frå hausten av (medio august). Psykisk helseteneste er lokalisert på Årdalstangen i Tangevegen 14. Her har me bustader med tilknytt døgnbemanning, lågterskel dagtilbod, ambulerande tenester og samtaletilbod.

Ny renovasjonsordning for Ofredal, Seimsdal og Fardalen

Her finn de informasjon om ny renovasjonsordning  

Sommartrening Friskliv

Frisk start på veka ! Vær sosial, ha det kjekt og kom i litt bedre form ! Frisk start er eit gratis tilbod til deg som vil komme opp av godstolen, over dørstokken og i aktivitet- saman med andre !