Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Opning av friluftsbada

Årdal kommune opnar friluftsbada i Øvre Årdal og på Årdalstangen fredag 18. juni 2021.

Ny rutine for innkalling til koronavaksinering

Årdal nærmar seg no gruppe 8 i vaksinasjonsprogrammet og skal til med dei som er 55 til 64 år. Torsdag 24. juni startar me med dei som er 64 år og født i 1957. Det har til no vorte ringt til den som skulle få vaksine, men denne rutinen vert no endra. Frå og med dei som er født i 1957 og framover vil det bli sendt sms med varsel om vaksinering. 

Ikkje tilbod om Janssen-vaksinen i Årdal

Med bakgrunn i anbefalingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Legeforeningen, er legane i Årdal kommune einige om å ikkje tilby Janssen-vaksinen på legekontoret. Janssen vaksinen er ikkje ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19. Med det noverande smittenivået lokalt og nasjonalt, og med den forventa framgangen i massevaksinasjon med mRNA-vaksiner, finn vi ikkje grunnlag for å vurdere å gje vaksinasjon utanfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.   Frode Myklebust -kommuneoverlege-  

Du kan bade i opningstida til friluftsbassenget – ikkje når det er stengt

I Årdal er me heldige som har to friluftsbasseng og om kort tid opnar desse. Opplæring av badevaktene og godkjenning av vassprøvar er det som no skal til for å få opne. - Og så håper me sjølvsagt på flotte godværsdagar gjennom heile sommaren. 

Årdal turistkontor opnar 12. juni

Laurdag 12. juni kl. 11.00 opnar Årdal turistkontor for sesongen.  Turistkontoret er ope måndag - søndag frå kl. 11.00 - 19.00.  Årdal kommune ynskjer dei frivillige turistvertane våre lukke til med sommarsesongen og håpar det blir ein aktiv og kjekk periode.

Aktivitetar til Sommarskulen 2021

Då har me klar eit godt knippe spanande og gratis aktivitetar for grunnskuleelevane våre.  

Høyring: mindre endring av reguleringsplan for fv. 53 Holsbru

Det er med heimel i pbl § 12-14 søkt om mindre endring av reguleringsplan for fv. 53 Holsbru, vedteke 28.03.2019. Høyringsfrist 21. juni 2021.

Fri tilgang til utebassenga i sommar for grunnskuleelevane

Årdal kommune startar sommarskulen for å gi fleire unge ein arena der dei kan delta i faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar i sommarferien 2021. Som ein del av sommarskuletilbodet i Årdal vil alle elevane i grunnskulane våre få fribillettar til utebassenga i kommunen denne sommaren.     

Høyring - forskrift om hundehald og utvida bandtvang for hund i Årdal kommune

Arbeid med revisjon av «Forskrift om utvida bandtvang i Årdal kommune» er starta opp og framlegget vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 10. august.

Utenlandsstudentar vert prioritert for koronavaksinering

FHI har gitt kommunane oppdrag med å fullvaksinere utanlandsstudentar før de reiser ut igjen til studiestadane til hausten. De vert difor prioritert i vaksinekøen.

Til toppen