Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Gangvegen langs Hæreidselvi

Gangvegen langs Hæreidselvi opnar oppatt fredags morgon 26. februar.

Kunngjering: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for masseuttak Biskopen

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 vert det varsla oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for masseuttak Biskopen. Planområdet er ved Biskopsvatnet på eigedommen gnr. 10 bnr.1 ved fylkesveg 53 og femnar om eit areal på i underkant av 100 daa. Føremålet med planen er å få frigitt dei deponerte massane slik at dei kan nyttast til samfunnstenlege føremål. 

Vinterferie, reiser og korona

Årdal kommune opprettheld tilråding om frivillig sjølvpålagt karantene om du kjem frå områder med høgt smittepress. Regjeringa har no fjerna ringkommuneregistreringa og i samband med dette er du sjølv ansvarleg for å undersøkje forholda i den kommunen du reiser til.

Opningstider symjehallen vinterferien

   

Ny covid-19 positiv i Årdal

Det er i dag, 19. februar, registrert eit nytt smittetilfelle i Årdal kommune.

Opphever midlertidig forbod mot ferdsel på isen

Kommuneleiinga har i dag, i samråd med lokalt politi, valgt å oppheve det midlertidige forbodet mot ferdsel på isen på Årdalsvatnet. 

Kunngjering: Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2021-2030

Bakgrunn for innføring av midlertidig forbod mot fri ferdsel på Årdalsvatnet

Det er kome mange innspel og reaksjonar etter ferdselsforbodet på isen på Årdalsvatnet og me vil freiste å gje dykk bakgrunn for tiltaket.

Opning av innebassenget i Årdalshallen

Innebassenget opnar for publikum. Merk at på grunn av koronasituasjonen er det endra opningstider og puljeopning med eit avgrensa tal gjester

Informasjon om motorferdsel i utmark

Til toppen