Aktuelt

Formannskapsmøte 8. desember

Torsdag 8. desember er det tid for siste formannskapsmøte før jul. Møtet startar kl. 09.00 i kommunestyresalen.

Trygg og aktiv i kvardagen!

Har du endringar i din fysiske funksjon som medfører vanskar med å klare ulike daglege gjeremål som til dømes å gå på butikken, lage mat og hente posten ? Er du er motivert for å gjere ein innsats kan kvardagsrehabilitering være noko for deg.  

Høyring og offentleg ettersyn - Detaljregulering masseuttak Biskopen

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10  blir områderegulering/detaljregulering Masseuttak Biskopen lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i formannskapet 27.10.2022, sak 105/22.

Koronavaksinering i Årdal

Folkehelseinstituttet tilrår ekstra påfylldose av koronavaksine og kommunen legg no til rette for vaksinering av utvalde grupper. Alle dette gjeld må bestille time til vaksinering.

Høyring: Budsjett 2023, økonomi og handlingsplan 2023-2026

Årdal formannskap sitt framlegg til budsjett for 2023, økonomiplan 2023-2026 og prisliste 2023 vert i samsvar med kommunelova §14-3 lagt ut til offentleg ettersyn frå 17. november. Høyringsfrist 1. desember kl. 15.00.

Status i Årdal etter nedbør og flaum

Været har roa seg og vassføring i elvar og bekkar er på veg ned. Etter synfaringsrunde i dag, laurdag 12. november, er førebels status:

Fryktar at viktige kulturminne skal ryka i flaumen

Fleire av dei unike bygningane står i fare. -  Ein katastrofe om kulturarven vår går tapt , seier ordførar Hilmar Høl.  

Høyring - "Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv" og innspelsmøte

Utval for oppvekst og kultur har etter delegert mynde frå Formannskapet vedteke å sende planen ut på høyring. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023 – 2026 vil vera eit viktig politisk og administrativt styringsdokument.

Fleire ledige stillingar. Noko for deg?

Er desse stillingane noko for deg?

Kommunen bukkar seg i støvet

Me er heilt mållaus over den innsatsen som har vore gjort i fjøra ved moloen i Øvre den siste tida.  

Til toppen