Aktuelt

Har du vore på fest? Ta ein test!

Ikkje vent til du får symptom. Når smitten vert påvist raskt er det større sjanse for at du ikkje rekk å smitta familie og vener.

Covid-19 - ei lita påminning om at pandemien ikkje er over

Det er tid for å minne om at pandemien ikkje er over og da spesielt i samband med oppslag i lokalpressa i dag om fare for stort lokalt utbrot i Sogndal.

Koronaordning for arrangement og aktivitet - utvida søknadsfrist

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om tilskot i samband med arrangement og aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien.

Gjeld time til koronavaksinering

Presisering til dei som får innkalling til vaksinering. Årdal kommune er no gått over frå telefon til sms-innkalling for time til vaksinering. Vaksinen kjem til kommunen onsdag kveld og det blir da vaksinert torsdagar.

Ny rutine for innkalling til koronavaksinering

Årdal nærmar seg no gruppe 8 i vaksinasjonsprogrammet og skal til med dei som er 55 til 64 år. Torsdag 24. juni startar me med dei som er 64 år og født i 1957. Det har til no vorte ringt til den som skulle få vaksine, men denne rutinen vert no endra. Frå og med dei som er født i 1957 og framover vil det bli sendt sms med varsel om vaksinering. 

Ikkje tilbod om Janssen-vaksinen i Årdal

Med bakgrunn i anbefalingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Legeforeningen, er legane i Årdal kommune einige om å ikkje tilby Janssen-vaksinen på legekontoret. Janssen vaksinen er ikkje ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19. Med det noverande smittenivået lokalt og nasjonalt, og med den forventa framgangen i massevaksinasjon med mRNA-vaksiner, finn vi ikkje grunnlag for å vurdere å gje vaksinasjon utanfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.   Frode Myklebust -kommuneoverlege-  

Fri tilgang til utebassenga i sommar for grunnskuleelevane

Årdal kommune startar sommarskulen for å gi fleire unge ein arena der dei kan delta i faglege, sosiale og kulturelle aktivitetar i sommarferien 2021. Som ein del av sommarskuletilbodet i Årdal vil alle elevane i grunnskulane våre få fribillettar til utebassenga i kommunen denne sommaren.     

Høyring - forskrift om hundehald og utvida bandtvang for hund i Årdal kommune

Arbeid med revisjon av «Forskrift om utvida bandtvang i Årdal kommune» er starta opp og framlegget vert lagt ut på høyring med høyringsfrist 10. august.

Utenlandsstudentar vert prioritert for koronavaksinering

FHI har gitt kommunane oppdrag med å fullvaksinere utanlandsstudentar før de reiser ut igjen til studiestadane til hausten. De vert difor prioritert i vaksinekøen.

17. mai program for Årdal og elevteikningar

Det meste av vanleg program går ut i år og, men det blir ei lita markering på begge tettstadane. I tillegg vert det ei digital overføring for å markere 17. mai i Årdal. 17. mai program som du kan skrive ut (PDF, 128 kB)

Til toppen