Viktig informasjon om koronaviruset

Aktuelt

Melding til 110 Vest om utendørs brenning (bålbrenning)

Registrering av lovlige bål/brenning gjerast direkte til 110 Vest av ansvarleg meldar/påtennar, tidlegast dagen før og seinast same dag innen kl 10:00. 110 Vest gir ingen godkjenning. Bålbrennar er sjølv ansvarleg for å setta seg inn i lokale bestemmelsar og om det kreves eigen søknad til kommunen. Ring brannbefal i Årdal på telefon: 97648102

Barnehagedagen 2021

Tema for barnehagedagen 2021 var: « Små steg for kloden». Då har barnehagane arbeid med natur, miljø og resirkulering. Dagen blei markert 9. mars.

Gangvegen langs Hæreidselvi

Gangvegen langs Hæreidselvi opnar oppatt fredags morgon 26. februar.

Kunngjering: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for masseuttak Biskopen

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 vert det varsla oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for masseuttak Biskopen. Planområdet er ved Biskopsvatnet på eigedommen gnr. 10 bnr.1 ved fylkesveg 53 og femnar om eit areal på i underkant av 100 daa. Føremålet med planen er å få frigitt dei deponerte massane slik at dei kan nyttast til samfunnstenlege føremål. 

Kunngjering: Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2021-2030

Informasjon om motorferdsel i utmark

Liste over utskriven eigedomsskatt for 2021 er lagt ut

Me har fått ny heimeside

Vegprosjekt i Årdal kommune

Der er fleire vegprosjekt pågåande i kommunen vår på fylkesvegar. Desse er det Fylkeskommunen Vestland som har ansvaret for. 

Til toppen