Langtidsopphald på sjukeheim

Langtidsopphald er eit varig opphald, med oppfølging og tilsyn heile døgnet. Langtidsopphald vert gitt ved Årdal og Seimsdal sjukeheim.

Ved Seimsdal sjukeheim er det ein skjerma avdeling med 8 plassar, dei andre avdelingane er pleieavdelingar.

Alle pasientane har einerom med eige dusj og toalett.

Kven kan få tilbodet?

Langtidsopphald vert tildelt personar som har eit omfattande behov for hjelp heile døgnet, der dette ikkje kan dekkast på eit forsvarleg nivå i eigen heim.

Andre relevante tenester skal vera utprøvd før ein får langtidsopphald.

Korleis får du tenesta?

Søknad om langtidsplass.

Søknadsskjema i utskriftsformat (PDF, 152 kB)

Tildelingskontoret vil ta kontakt når søknaden er motteken. Dei vil gjera ei kartlegging før vedtak vert fatta.

Pris

Betaling etter inntekt jmf  forskrift om endring i forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester

Lover og reglar:

Lov om kommunale helse-og omsorgstjensester

Har du spørsmål?

Tildelingskontoret
Telefon 57 66 50 50
Årdal sjukeheim 1. etasje, pleie 1
E-post
Mobil 994 86 588
Årdal sjukeheim 2. etasje, pleie 2
E-post
Mobil 414 43 029
Årdal sjukeheim 2. etasje, pleie 3
E-post
Mobil 995 58 039
Seimsdal sjukeheim Dement
E-post
Mobil 458 79 342
Seimsdal sjukeheim Pleie
E-post
Mobil 458 79 343
Til toppen