Omsorgsbustad

Omsorgsbustad på ÅBO (Årdal bu og omsorgssenter) er utleigebustader tilrettelagt fortrinnsvis for eldre og personar med ulike typar funksjonssvikt som gjer det vanskeleg å meistre kvardagen i eigen bustad. Du får  heimetenester etter individuell vurdering, på same vilkår som andre heimebuande.

Kven kan få tenesta?

  • Søkar må være folkeregistrert i Årdal kommune dei siste 2 åra
  • Det må vera vurdert om søkar framleis kan bu i eigen bustad ved å legge til rette med hjelpemidlar eller andre tiltak
  • Søkar må ha eit omsorgsbehov av varig karakter, men omsorgsbehovet kan ikkje vere så omfattande at ein ikkje kan nytte seg av punktteneste frå heimesjukepleien.
  • Søkar med moderat funksjonssvikt kan tildelast omsorgsbustad når dette kan førebygge ytterlegare funksjonssvikt.
  • Søkar må pålage seg flytting til høgare omsorgsnivå, dersom hjelpebehovet blir så stort at punkttenste frå heimetenesta ikkje lengre er nok eller forsvarleg  for å ivareta hjelpebehovet til søkar
  • Ved tildeling vil ein gjere ein heilhetsvurdering av bustad og funksjonsnivået til søkar

Søk omsorgsbustad ÅBO her

Søknadsskjema i utskriftsformat (PDF, 152 kB)

Leigetakar skriv kontrakt med kommunen, og betaler fastsett månadleg husleige

Omsorgsbustad
Leige Pris
Omsorgsbustad pr mnd. 7632,-
Hybel pr. mnd. 3579,-

Har du spørsmål?

Tildelingskontoret
Telefon 57 66 50 50
ÅBO Sone 1
Mobil 916 34 904
Til toppen