Bustadar med heildøgnstenester

Bustad, bustad med oppfølging, rus, psykiatri

Kva tilbyr me?

Bustad med heildøgnstenester er for deg som har utfordringer med psykisk lidelse og eller kombinert med rus, og som har behov for bustad med tilgjengeleg personale gjennom døgnet.  

Det er eigne tildelingskriterier for tenesta.

Det er eigen husleigeavtale for bustadane.

Bustadane er i Tangevegen 14, Årdalstangen. 

I bustaden kan du få hjelp til: 

  • å vere trygg
  • medikamenthandtering
  • butrening og daglege gjermål
  • tilbod om fellesmåltid 
  • rettleiing om kost og ernæring
  • handtering av eigen økonomi
  • hindre isolasjon og hjelp til å oppretthalde kontakt med familie og anna nettverk
  • aktivitetar og gjeremål utanfor bustaden
  • sysselsetting og oppfølging på dagtid
  • samarbeid med hjelpeapparatet rundt deg

Du vil få vedtak om tildeling av bustad. Oppfølginga og bistanden du skal ha i bustaden din vert laga eit eige vedtak om der det blir spesifisert kva oppfølging du skal ha 

Korleis få tilbodet?

Søk bustad med heildøgnstenester

Søknadsskjema i utskriftsformat (PDF, 152 kB)

Du vert kontakta av sakshandsamar frå tildelingskontoret som gjer ei kartlegging og vurdering av behov. 

Kva kostar det?

Du betaler husleige for bustaden din, samt andre kostnader som høyrer til din bustad. Du betaler eit beløp pr. månad for felles måltid dersom du ynskjer dette. 

Kva skjer vidare?

Søknader vert behandla fortløpande når dei kjem inn. Seinast innan 3 veker skal du ha mottatt førebels svar frå kommunen med orientering om når du kan forvente endeleg svar.

Klage

Klagefristen er 3 veker etter endeleg vedtak er gjort. Informasjon om retten til å klage finn du i vedtaket.

Til toppen