Om Farnes skule

Visjon

Me skal utvikla sjølvstendige, trygge ungar med danning og lærelyst.

Våre sentrale verdiar

Trivsel – respekt – tryggleik - meistring

Skulen er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 328 elevar. Me har skulefritidsordning der me organiserar eit tilbod til om lag 90 ungar.

Medrekna pedagogar, assistentar, skuleleiing/skuleadministrasjon er det om lag 75 personar som har arbeidet sitt ved skulen.

Me har undervisning i to skulebygg, eitt for 1.-7.klasse og eitt for 8.-10.klasse.

I 1995 vart høvesvis Farnes skule (1.-6.) og Øvre Årdal Ungdomsskule (7.-9.) omorganisert til ein kombinert skule med felles skuleleiing. I skulleleiinga sit rektor og undervisningsinspektør for 1.-7.klasse og undervisningsinspektør for 8.-10.klasse. I tillegg har me ein kontorstøtteressurs, rådgjevar, IKT koordinator og spesialpedagogisk koordinator.

Dysleksivenleg skule

Farnes skule vart sertifisert som dysleksivenleg skule i 2010. Dette syner att i lese- og skriveopplæringa for alle elevar ved skulen.

Mobbefri skule

Farnes skule er ein mobbefri skule. 

Tiltaksplan mot mobbing

Skulehistorie

Har du spørsmål?

Kurt Jevnaker
Rektor
E-post
Telefon 953 66 003
Til toppen