Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Feiing og tilsyn av eldstad

Informasjon om feiing og tilsyn i Årdal kommune  Klikk for stort bilete 

Etter «forskrift om brannførebygging 01.01.2016 §17» skal det feiast og gåast tilsyn i alle bygningar som har installert fyringsanlegg som brukast til oppvarming. Dette gjeld i tillegg til bustader også hytter og fritidsbustader.

Feiing og tilsyn er eit lovbestemt sjølvkostområde, der gebyra skal dekke alle utgiftene kommunen har for å få denne tenesta utført.  

Feiing og tilsyn i bygningar skal behovsprøvast. Det vil seie at frekvensen for feiing og tilsyn blir vurdert av brannførebyggaren etter å ha feia og hatt tilsyn på fyringsanlegget. Vurderingskriteriane for frekvensen/hyppigheita kan vere byggets og byggmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønsteret.

Tilsyn med sløkkeutstyr, varsling og rømmingsvegar er noko som brannførebyggaren også kan tilbyde når han er på tilsyn. Dette er ikkje lovbestemt, og vil derfor kunn vere ein informasjonsteneste for bygningseigar og eventuell leigetakar.

Etter «forskrift om brannførebygging §6» skal eigar ved gjennomføring av feiing og tilsyn sørge for tilfredsstillande tilkomst til heile fyringsanlegget, deriblant sikker tilkomst på tak.  Viser i tillegg til «instruks for brannførebyggar om tilkomst til skorstein på tak» som er lagt ut på nettsida til kommunen.

Varsel om feiing og tilsyn vil bli gjort via tekstmelding, lappe på døra, eller at brannførebyggaren tek kontakt pr. telefon.

Fritak for feiing

I nokre høve kan ein søka om fritak for avgifta (feie- og tilsynsavgift). Ein av følgjande føresetnader må stettast for å få fritak:

  • bustaden/leiligheitene har ikkje røykkanal.
  • det er ingen eldstader -/ peis kopla til røykkanal.


Meir informasjon finn de i forskrift om brannførebyggande tiltak.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Årdal kommune vert utført av vår brannførebyggar Kåre Egil Skjerven.
Kåre Egil kan du nå på  Tlf. 90 72 56 78

E-post: kare.egil.skjerven@ardal.kommune.no

Priser

Feiing
Pipe Pris
1/2 pipe 150,-
1/1 pipe 300,-
Til toppen