Arrangement

Skal du arrangere festival, konsert eller liknande i eit bygg som normalt har ein anna bruk? Eller du skal kanskje arrangere overnatting på kommunal bygg eller andre bygg som ikkje er berekna for overnatting?

Informasjon om regelverk og korleis du melder til brannvesenet:

Brann- og eksplosjonsvernloven § 7 tiltak ved store arrangementer:

  • Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.
  • Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.
  • Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.

Melding om arrangement må sendast til Årdal kommune seinast to veker før arrangementet og du kan sende meldinga til:

postmottak@ardal.kommune.no

Dette er kun ei varsling til kommunen om arrangementet, for at me er kjent med at det finn stad. Det kan bli uanmeldt kontroll og brannvesenet kan stilla strengare krav til sikkerheita.

Arrangør er ansvarlig for sikkerheita under arrangementet. 

Kva skal du sende inn

I meldinga må det leggast ved dokumentasjon som viser sikkerheitsnivået:

  • Opplysningar om type arrangement, tidspunkt for arrangementet, arrangør, ansvarshavande, kontaktinformasjon med meir.
  • Risikoanalyse.
  • Oversikt over personell, rutiner og ansvar. Gjennomført opplæring og øving.
  • Opplysninger om vakthald (tal vakter, plassering av vakter med meir.).
  • Kart over området med innteikna eventuelt telt, avsperringar med meir. Ut frå kartet skal brannvernet kunna vurdera innsats, avstand til andre bygningar, plassering av rømningsvegar i forhold til omgivnad med meir.
  • Prosedyrar for evakuering
Til toppen