Årdal tenk tryggleik - Årdal Politiråd

Årdal vart godkjent som Trygt Lokalsamfunn i år 2000 og regodkjent i juni 2010.

Det har vore god aktivitet i det førebyggande arbeidet både innan ulukker og kriminalitet, heilt sidan arbeidet starta opp med prosjektet Årdal Tenk Tryggleik i 1988. Politiet har heile vegen vore ein svært viktig samarbeidspartnar.

Mange årlege faste postar innan oppvekstområda, frå barnehagane til vidaregåande skule, er med på å bygge gode haldningar hjå born og unge.

Kriminalitetsstatistikken for kommunen vitnar om at arbeidet har effekt.

  

Styrande komite/Politiråd

 • Ordførar
 • Kommunedirektør
 • Fabrikksjef Hydro Årdal
 • Leiar Norsk Folkehjelp Årdal
 • Leiar Årdal LO
 • Politikontakt Årdal
 • Ungdomsrådet
 • Leiar Sivilforsvaret
 • Kommunalsjef helse
 • Koordinator

Årdal Tenk Tryggleik (ÅTT) skal:

 • Setja tryggleiksarbeidet på dagsorden for innbyggjarane i kommunen
 • Vere "adressa" for innmelding av situasjonar, hendingar og forslag til endringar
 • Førebygge og redusere ulykker i arbeid, skule, heim og fritid
 • Samordna kompetansen til deltakarane i ÅTT for å nå felles mål
 • Arbeide for trivnad og større miljøforståing i kommunen
 • Satse på kriminalitetsførebyggjande arbeid

Årdal tenk Tryggleik er adressa for innmelding av situasjonar, hendingar og forslag til endringar.

Saker som kan meldast inn:

 • trafikkfarlege tilhøve
 • hol i asfalten
 • laus kantstein
 • tre/busk som veks ut i veg Prosjektplan for Tenk Tryggleik
 • gatelys som ikkje virkar
 • skilt som er skada
 • skade på rekkverk/gjerder/autovern
 • manglande vegmerking (t.d. utslitne fotgjengarfelt)
 • skjemmande bilvrak på offentlege plassar
 • forsøpling/forureining (uoffisielle bossplassar)
 • brannfarlege tilhøve

Er du i tvil om kva du kan melde inn, ta kontakt med koordinator. ÅTT lovar å sjå på alle saker og alle som melder inn saker får ei attendemelding.

Har du spørsmål?

Svein Ove Åmås
Branninspektør
E-post
Mobil 975 78 490
Til toppen