Årdal utvikling

Årdal Utvikling er organistert som ei stifting og er Årdal kommune sitt verktøy for gjennomføring av strategisk næringsplan.

Gjennom dette arbeidet bidreg ein til berekraftig næringsutvikling med fokus på å legga tilhøva til rette for høg livskvalitet, gode utdanningsmoglegheiter, nye arbeidsplassar i eit variert og framtidsretta næringsliv.

Heimeside til Årdal utvikling finn du her