Serveringsløyve

Når treng du serveringsløyve?

Planlegg du å starte ein stad der det skal serverast mat eller drikke, må du ha serveringsløyve.

Korleis få serveringsløyve?

  • Dagleg leiar av staden må ha bestått etablerarprøven for å kunne søke om serveringsløyve. Løyvet blir gitt til selskapet som eig staden.
  • Serveringslova stiller krav om uklanderleg vandel.
  • Dersom det er eit eigarskifte må du søke om eige serveringsløyve seinast innan 30 dagar etter at du inngjekk avtale om overdraging.

Korleis søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet.

Logg inn via ID-porten for å opprette søknaden. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg, søknaden vil ikkje bli handsama før alle nødvendige vedlegg er motteke. 

Vedlegg til søknad

  • Stadfesting på bestått etablerarprøve
  • Firmaattest
  • Teikning av lokalet inne og ute
  • Dokumentasjon på dagleg leiar si tilsetting 
  • Kopi av melding til Mattilsynet

Kommunen kan i enkelte tilfelle be om ytterlegare dokumentasjon. Du finn full oversikt over vedlegg i søknadsskjemaet.

Kor lang tid tar det?

Sakshandsamingstida er inntil tre månader frå du har sendt oss alle nødvendige opplysningar og dokument. Søknaden blir sendt på høyring til politiet og skatte-  og avgiftsmyndigheitene. Behandlingstida kan bli lengre om høyringsinstansane bruker lang tid, har merknader til søknaden, eller om du gjere endringar undervegs i handsaminga av søknaden.

Kva kostar det?

Det er gratis å søke om serveringsløyve.

Serveringsloven

Har du spørsmål?

Laila Røneid
Formannskapssekretær
E-post
Mobil 952 77 145
Til toppen