Korttidsopphald

Me har eigen korttidsavdeling på Årdal bu og omsorgssenter (ÅBO) med 9 plassar. Korttidsopphald kan og verta gitt på sjukeheimane i nokre tilfeller.

Kven kan få tilbodet? 

Avdelinga skal gje tilbod til pasientar som

  • har behov for oppfølging etter sjukehusinnlegging
  • treng opptrening
  • er i behov for kartlegging av hjelpebehov
  • palliasjon

Søknadane kjem i hovudsak frå sjukehus eller fastlege/legevakt.

Pris:

Opphald i institusjon
Kortidsopphald Pris
Døgnopphald kr. pr. døgn 180,-
Dag-/nattopphald, kr. pr. opphaldsdøgn 100,-
Langtidsopphald
Forskrift om vederlag for institusjon mv av 26.04.95

 

Lover og reglar:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Har du spørsmål?

Tildelingskontoret
Telefon 57 66 50 50
ÅBO Vakttelefon, korttidsavdelinga
Mobil 951 25 322
Til toppen