Kreftkoordinator Årdal kommune

Kreftkoordinatoren vil gjerne vere til hjelp og støtte dersom du eller ein av dine næraste har fått ei kreftdiagnose. 

Kva kan kreftkoordinatoren hjelpe deg med?

  • kan svare på faglege spørsmål og gje rettleiing
  • vere ein samtalepartnar, som kan bidra til å sortere tankar i ei vanskeleg tid 
  • ha oversikt over, og informere om relevante tilbod, tenester, kurs og rehabilitering
  • kan vere eit bindeledd mellom deg/pårørande og hjelpeapparatet
  • sikre oppfølging av barn og unge som er pårørande
  • koordinere og legge til rette for at du og dine får ein best mogeleg kvardag 

Har du spørsmål?

Anita Kristin Sviggum
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 40 41 07 99