Fysioterapi til barn og unge

Viss du grunna sjukdom, skade eller av andre årsaker har ein nedsett funksjon kan du få vurdering av fysioterapeut.

Me tilbyr 

 • Undersøking, trening og behandling individuelt og i grupper
 • Råd, rettleiing og undervisning for brukarar, pårørande og andre
 • Helsefremmande og førebyggande tenester

Barn og unge

 • Barn som treng vurdering og/eller behandling etter til dømes brot, skader, smerteproblematikk og anna
 • Barn som treng undersøking og oppfølging av motorisk utvikling, ofte i samarbeid med helsestasjon og skulehelsetenesta
 • Kontroll av barn ved 4 mnd alder
 • Kartlegging av motorikk hjå elevar i 1 klasse
 • Behandling kan gis på helsestasjon, i heim, barnehage og skule

Korleis få tilbodet?

Ta direkte kontakt med fysioterapeut på telefon eller e-post

Barnefysioterapeut held til i Helsehuset 2.etg saman med Helsestasjonen

 • Du treng ikkje henvisning frå lege.
 • Andre som til dømes foreldre, helsesjukepleiar, pårørande, fastlegar, sjukehus kan også ta kontakt på dine vegne.

Kva kostar det?

Du må betale eigenandel for behandling hjå fysioterapeut, men barn under 16 år er unntatt frå dette  

 • Når du oppnår frikort for helsetenester får du brev frå HELFO.
 • Hugs å informer din fysioterapeut når du har fått frikort

Kva skjer vidare?

Når ditt behov er registrert, vil fysioterapeut ta kontakt og gjere ein nærare avtale med deg.
 

Kan du klage på tilbodet?

Skriftleg klage kan sendes til avdelingsleiar for ergo- og fysioterapitenesta
 

Meir informasjon

Helse- og omsorgstenesteloven kapittel 3
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til  fysioterapi

Har du spørsmål?

Karianne Gudvangen
Fysioterapeut - ansvar for barn, unge og gravide
E-post
Telefon 99 22 48 39