Ergoterapi

Ergoterapeut jobbar for at du kan bu heime lengst mogleg, klare å utføre dine aktivitetar i kvardagen og delta i samfunnet.

Kva tilbyr me?

  • kartlegging og vurdering av din funksjon.
  • formidlar behov for hjelpemidler og hjelper med søknad til Nav hjelpemiddelsentral innan rørsle, syn- og hørselstap, velferdsteknologi og kognisjon
  • råd og bistand ved behov for tilrettelegging i bustad, skule og barnehage
  • trening etter hjerneslag, handtrening ved artrose eller skader i hand -  kan være individuelt og i gruppe   
  • kvardagsrehabilitering
  • bidrar i planarbeid med kunnskap om universell utforming. Målet er at offentlege bygg og uteområder er tilgjengelige og brukbare for alle

Kven kan få tilbodet?

Du som har ein skade, sjukdom eller nedsett funksjon  som medfører vanskar med å meistre eigen kvardag.

Korleis få tilbodet?

Du kan ta direkte kontakt med ergoterapeut på telefon eller e-post.

Andre som til dømes foreldre, pårørande, fastlege, sjukehus kan også ta kontakt på dine vegne.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Kva skjer vidare?

Når ditt behov er registrert, vil ergoterapeut ta kontakt og gjere ein nærare avtale med deg.

Kan du klage på tilbodet?

Skriftleg klage kan sendes til avdelingsleiar for ergo- og fysioterapitenesta

Lover og informasjon

Lov om folketrygd

Helse- og omsorgstenesteloven kapittel 3

Nav Hjelpemiddelsentral Vestland

Har du spørsmål?

Heidi Skeie
Leiar fysio/ergoterapi
E-post
Telefon 993 66 881
Natalie Araneda
Ergoterapeut med ansvar for kvardagsrehablitering
E-post
Telefon 480 72 721
Til toppen