Gebyr etter lov om eigedomsregistrering

Gebyr for arbeid etter matrikkellova  (Lovens § 32, forskriftene § 16) Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) finn du her vert fastsett som følgjer:

1.1 Oppretting av matrikeleining
1.1 Oppretting av matrikeleining Prisar
1.1.1 Oppretting av grunneigedom Pris
a Areal frå 0 til 500 m² 14300
b Areal frå 501 til 2000 m² 21700
c Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar 1960
d Areal over 20000 m² til minstepris eller medgått tid 57300
e Oppretting av grunneigedom med utsatt oppmålingsforretning 11400
1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn Pris
a Areal frå 0 til 500 m² 14200
b Areal frå 501 til 2000 m² 21700
c Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar 1960
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon Pris
Gebyr for oppmåling av uteareal per eigarseksjon
a Areal frå 0 til 50 m² 7700
b Areal frå 51 til 250 m² 11300
c Areal frå 251 til 2000 m² 21700
d Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar 1960
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom Pris
Gebyr som for oppretting av grunneigedom
a Volum frå 0 til 2000 m³ 25300
b Volum frå 2001 m³ til auke per påbegynt 1000 m³ 1960
1.1.5 Registrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid
1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
1.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5 i tillegg kan det kome tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saka blir a) trekt før den er fullført b) må avisast c) ikkje let seg matrikkelføre på gunn av endra heimelsforhold d) av andre årsakar ikkje kan fullførast blir gebyret sett til ein tredjedel av gebyrsatsane etter 1.1. og 1.2 eller medgått tid
1.3 Grensejustering
1.3 Grensejusteringar Prisar
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5% av den minste eigedomen sitt areal. (Maksimalgrense er sett til 500 m²). Ein eigedom kam imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedomen sitt areal før justeringa. For grense- og justering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelde.
1.3.1 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn Pris
a Areal frå 0 - 250 m² kr. 8.700
b Areal frå 251 - 500 m² kr. 11.400
1.3.2 Anleggseigedom Pris
For anleggseigedom kan volum justerast med inntil 5% av anleggseigedomen sitt volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m3
a Areal frå 0 - 250 m3 kr. 11.700
b Areal frå 251 - 1000 m3 kr. 14.100
1.4 Arealoverføring
1.4 Arealoverføring Prisar
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløysar dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg og jernbaneformål.
1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige Pris
a Areal frå 0 til 250 m² 17500
b Areal frå 251 til 500 m² 21100
c Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører ei auke av gebyret på 2200
1.4.2 For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ein matrikkeleining til ein annan, - ikkje vera registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ein matrikkeleining viss vilkåra for samanføyning er tilstades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande volum.
a areal frå 0 til 250 m³ 11500
b areal frå 251 til 1000 m³ 14700
c arealoverføring per nytt påbegynt 500 m³ medfører ei auke av gebyret på 220
1.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
1.5 Punkt Pris
a For inntil 2 punkt 5000
b For overskytande grensepunkt, per punkt 1090
1.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettar
1.6 Punkt Pris
a For inntil 2 punkt kr. 8.700
b For overskytande grensepunkt, pr. punkt kr. 2.200
c Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid
1.7 Privat grenseavtale
1.7 Grense Pris
a For inntil 2 punkt eller 100 meter grenselengde 4100
b For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde 1300
c Alternativt kan gebyr fastsetjast etter medgått tid
1.8 Timepris for arbeid etter matrikkellova
1.8 Timepris Pris
a Timepris for arbeid etter matrikkellova 1530
b Minstepris for slikt arbeid 4000
1.9 Handsaming av frådelingsøknad
1.9 Frådelingsøknad Gebyr
Gebyr frådelingssøknad 3000
1.10 Urimelege gebyr
1.10 Urimelege gebyr
Dersom gebyret openbart er urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den har fått fullmakt, av eige tiltak ,fastsetje eit passande gebyr. Den som har fullmakt kan under same forutsetjingar og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr.
1.11 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka
1.11
Hvis rekvirenten under saksgangen gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, blir likevel gebyret ikkje endra
1.12 Utlevering av matrikkelbrev
1.12 Matrikkelbrev Pris
a Matrikkelbrev inntil 10 sider 191
b Matrikkelbrev over 10 sider 382
1.13 Betalingsvilkår
1.13 Betalingsgebyr
Gebyret skal fastsetjast etter det gebyret som gjeld på rekvisisjonstidspunktet, og skal krevjast inn etterskitsvis. I tillegg til gebyret etter dette regulerativet skal rekvirenten betale dei tinglysningsutgitene som førgjer av rekvisisjon.