Gebyr etter lov om eigedomsregistrering

Gebyr for arbeid etter matrikkellova  (Lovens § 32, forskriftene § 16) Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) finn du her vert fastsett som følgjer:

Oppretting av matrikeleining
1.1.1 Oppretting av grunneigedom Pris
a Areal frå 0 til 2000 m² kr. 33.180
b Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar kr. 790
c Areal over 20000 m² til minstepris eller medgått tid kr. 39.500
d Oppretting av grunneigedom med utsatt oppmålingsforretning kr. 16.590
1.1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn Pris
a Areal frå 0 til 500 m² kr. 33.180
b Areal frå 501 til 2000 m² kr. 33.180
c Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar kr. 790
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon Pris
Gebyr for oppmåling av uteareal per eigarseksjon
a Areal frå 0 til 50 m² kr. 9.480
b Areal frå 51 til 250 m² kr. 12.640
c Areal frå 251 til 2000 m² kr. 23.700
d Areal frå 2001 m² til auke per påbegynt dekar kr. 790
1.1.4 Oppretting av anleggseigedom Pris
Gebyr som for oppretting av grunneigedom
a Volum frå 0 til 2000 m³ kr. 33.180
| Volum frå 2001 m³ til auke per påbegynt 1000 m³ kr. 790
1.1.5 Registrering av jordsameige
Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid
Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Punkt Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5 i tillegg kan det kome tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
1.2.1 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saka blir a) trekt før den er fullført b) må avisast c) ikkje let seg matrikkelføre på gunn av endra heimelsforhold d) av andre årsakar ikkje kan fullførast blir gebyret sett til ein tredjedel av gebyrsatsane etter 1.1. og 1.2 eller medgått tid
Grensejustering
1.3.1 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn Pris
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5% av den minste eigedomen sitt areal. (Maksimalgrense er sett til 500 m²). Ein eigedom kam imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedomen sitt areal før justeringa. For grense- og justering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelde.
a Areal frå 0 - 250 m² kr. 11.060
b Areal frå 251 - 500 m² kr. 12.640
1.3.2 Anleggseigedom Pris
For anleggseigedom kan volum justerast med inntil 5% av anleggseigedomen sitt volum, men den maksimale grensa blir sett til 1000 m3
Areal frå 0 - 250 m3 kr. 12.640
Areal frå 251 - 1000 m3 kr. 15.800
Arealoverføring
Punkt Arealoverføring 2024
1.4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige Pris
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløysar dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg og jernbaneformål.
a Areal frå 0 til 250 m² kr. 31.600
b Areal frå 251 til 500 m² kr. 31.600
c Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører ei auke av gebyret på kr. 790
1.4.2 Annlegseigedom
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ein matrikkeleining til ein annan, - ikkje vera registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ein matrikkeleining viss vilkåra for samanføyning er tilstades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande volum.
a areal frå 0 til 250 m³ kr. 31.600
b areal frå 251 til 1000 m³ kr. 31.600
c arealoverføring per nytt påbegynt 500 m³ medfører ei auke av gebyret på kr. 790
Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt eller klarlegging av rettar
Punkt Teneste Pris
a For inntil 2 punkt kr. 9.480
b For overskytande grensepunkt, pr. punkt kr. 1.580
c Gebyr for klarlegging av rettar blir fakturert etter medgått tid
Privat grenseavtale
Grense Pris
For inntil 2 punkt eller 100 meter grenselengde kr. 6.320
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde kr. 1.580
Alternativt kan gebyr fastsetjast etter medgått tid
Timepris for arbeid etter matrikkellova
Timepris Pris
Timepris for arbeid etter matrikkellova 1580
Minstepris for slikt arbeid 4200
Gebyrhandsaming av frådelingsøknad
Frådelingsøknad Gebyr
Gebyr frådelingssøknad kr. 12.640
Urimelege gebyr
Dersom gebyret openbart er urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den har fått fullmakt, av eige tiltak ,fastsetje eit passande gebyr. Den som har fullmakt kan under same forutsetjingar og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetje eit redusert gebyr.
Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka
Hvis rekvirenten under saksgangen gjer endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, blir likevel gebyret ikkje endra
Utlevering av matrikkelbrev
Matrikkelbrev Pris
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
Betalingsvilkår
1.13 Betalingsgebyr
Gebyret skal fastsetjast etter det gebyret som gjeld på rekvisisjonstidspunktet, og skal krevjast inn etterskitsvis. I tillegg til gebyret etter dette regulerativet skal rekvirenten betale dei tinglysningsutgitene som førgjer av rekvisisjon.
Tidsfristar
Tidsfristar
Kommunen legg til grunn dei tidsfristar som føl av matrikkelforskrifta §§ 18 og 19 ved handsaming av saker etter matrikkellova. Eit unntak er alikavel som krev arbeid i marka, og som kjem inn på eit tidspunkt der mark- og målearbeid kan gjennomførast før snøforholda tillet slik arbeid. Fristen gjeld ikkje i tidsrommet 15. oktober - 15. mai