Rettleiing og lovverk

Relevant lovverk, rettleiing og planar som har betydning for deg og din eigedom.

Byggesaksprosess

Byggesaksprosessen er samfunnets (kommunens) vurdering av om eit byggetiltak er i overensstemmelse med rammene som samfunnet har gjeve. Desse rammene er fyrst og fremst nedfelt i kommunale planar og lovgivinga sine krav, både når det gjeld prosess og materielle krav som til døme plassering og grad av utnytting. Byggesaken skal være rask og effektiv, samstundes som den skal sikre at bygget tilføres naudsyn kvalitet gjennom at samfunnets krav vert ivareteken.

Ansvar

Som eigar er det du som har ansvaret for alle tiltak på din eigedom. Det er dermed viktig at du setter deg inn i gjeldande regelverk dersom du har planer om å bygge, rive eller endre på noko.

Aktuelle lover

Forskrift og veiledere

Planer i Årdal kommune

Til toppen