Ferdigattest og mellombels bruksløyve

Eit søknadspliktig tiltak må avsluttast med ein ferdigattest. Dersom det gjenstår mindre vesentleg arbeid, kan du søka om mellombels bruksløyve. Byggverk må ikkje takast i bruk før det er gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest.

Slik søker du om ferdigattest

Skjema for søknad om ferdigattest
Skjema for søknad om mellombels bruksløyve

 

Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt

Melding om oppførte tiltak (frittliggjande bygning eller tilbygg) som er unnateke søknadsplikt, må verte sendt til kommune.

Ein kan nytte følgjande skjema

Til toppen