Dispensasjon

Ein dispensasjon er eit vedtak som inneber at det blir gitt eit unntak frå føresegner gitt i medhald av Plan- og bygningsloven §19-1. 

Dispensasjon vil sei at kommunen i ei konkret sak gir nokon løyve til å bygge eller gjere noko som ikkje er i samsvar med desse føresegene.
Dispensasjon kan vere varig eller tidsavgrensa.

Informasjon og søknadskjema om dispensasjon (PDF, 172 kB)

Til toppen