Skulebarn

PPT

  • skal bidra til kompetanseheving og organisasjonsutvikling i skular, og skal hjelpe skulane i utviklingsarbeid for å medverke til at alle elevar får tilpassa opplæring i ein inkluderande skule.
  • kan gje råd til føresette og personale i skulen om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning.
  • gjer ei utgreiing og gjev råd om ein elev har behov for spesialundervisning. PPT skal sørge for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der opplæringa krev det. Dette gjeld særleg tilråding om rett til spesialundervisning og kva for opplæring som gjev eleven eit forsvarleg opplæringstilbod.
  • gjev råd om logopedbehandling.
  • gjev sakkunnig vurdering om utsett og framskoten skulestart.

Skjema Tilvisning til PPT - Barn og elev

Skjema Systemsak til PPT - barnehage og skule

Pedagogisk rapport - barnehage og skule

Nyttige lenke

Rettleiar spesialundervisning i skulen

Opplæringslova

Har du spørsmål?

PPT fellesnummer
Telefon 57 66 50 30
Til toppen