Visjon

Årdal Kommune skal vere ein attraktiv bustadkommune, eit livskraftig lokalsamfunn, kjenneteikna ved velferdskommunen sine viktigaste pilarar. Ein kommune med:

  • trygge og gode oppvekstvilkår med barnehagar og skular som får fram det beste i oss.
  • ei utvikling av bygda vår prega av dei viktigaste byggesteinane for folkehelse: tryggleik, tillit, rettvis fordeling og likeverd.
  • ein kommune som er langt framme i den teknologiske utviklinga, og sikrar ein effektiv og moderne infrastruktur.