Personvernombod

Sogndal, Lærdal og Årdal kommune har no inngått eit samarbeid med Bergen kommune når det kjem til Personvernombod.

Det er i tillegg tilsett ein Personvernrådgjevar

Arbeidsoppgåver for personvernombod:

  • vera kontaktperson mot innbyggjarar og intern rådgjevar/rettleiar i kommunane for tenesteområda, kommunedirektør og administrativ leiing for handsaming av personopplysningar og reglane for dette
  • vera kommunen sin hovudkontakt mot Datatilsynet og gjere undersøkingar i konkrete saker
  • sjå til at behandlingsansvarleg har tilfredsstillande system for internkontroll i kommunen (risikovurderingar, avvikshandtering, rutinar og reglar osv.)
  • ivareta dei registrerte sine rettar
  • peika på brot i regelverk 
  • handtere krav om innsyn, sletting, korrigering med meir
  • halda seg oppdatert på utviklinga innan personvern
  • gjennomføre haldningsskapande arbeid og opplæring i kommunane
  • ombodet skal på ein uavhengig måte vurdere om reglane i personopplysningsloven blir følgd i kommunane

Personvernombodet skal ha eit sjølvstendig rapporteringsansvar til kommunedirektør.

Har du spørsmål?

Kenneth Eidsvåg Oppedal
Personvernombod
E-post
Telefon 90 06 19 58
Mobil 90 06 19 58
Pål Strand
Personvernrådgjevar
E-post
Telefon 90 98 06 87
Mobil 90 98 06 87