Administrativ leiing

Overordna leiing i kommunen er kommunedirektør og tre kommunalsjefar. Dette utgjer kommunen si øvste leiing med støttefunksjonar innan personalforvaltning, økonomi, IKT, informasjon, helse, miljø og tryggleik (HMT), opplæring, plan og utvikling.

Kommunedirektør

Stig Stark-Johansen

Kommunalsjef helse, omsorg og NAV

Mette Hestetun Berg

 Mette har ansvar for tenestene:

 • Pleie og omsorg
 • Bu og miljøtenesta
 • Nav Årdal
 • Helse
 • Tildelingskontor
 • Tilflyttarkontor
 • Kommuneoverlege
 • Psykolog

Kommunalsjef teknisk

Ellen Petrine Fretheim

 Ellen har ansvar for tenestane:

 • Bygg
 • Plan
 • Eigedom
 • Veg
 • Vatn
 • Avløp
 • Renovasjon

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Odd Einar Fimreite

 Odd Einar har ansvar for tenestene: 

 • Grunnskule
 • Vaksenopplæring
 • Barnehage
 • PPT
 • Kultur og fritid (kino, fritidsklubb, bibliotek, kulturskulen)
 • Barnevern


Oppgåver og ansvarsområde er fordelt mellom kommunalsjefane etter fylgjande prinsipp:

 • tenestelike einingar skal som hovudregel rapportere til same kommunalsjef
 • overordna leiing har ansvar for samarbeid og utvikling
 • overordna leiing skal ha tverrfagleg og heilskapleg fokus
 • kvar av dei politiske utvala skal ha "sin" kommunalsjef
 • oppgåver og ansvar skal fordelast jamnt så langt som råd er
 • så langt som mogleg skil ein mellom forvaltning og drift
 • overordna leiing representerer hovudkontaktflata mot det politiske styringssystemet.