Viktig informasjon om koronaviruset

Administrativ leiing

Overordna leiing i kommunen er kommunedirektør og tre kommunalsjefar. Dette utgjer kommunen si øvste leiing med støttefunksjonar innan personalforvaltning, økonomi, ikt, informasjon, helse, miljø og tryggleik (HMT), opplæring, plan og utvikling.

Kommunedirektør

Stig Stark-Johansen

Klikk for stort bilete  

Kommunalsjef helse

Mette Hestetun Berg

Klikk for stort bilete Mette har ansvar for tenestene:

 • Pleie og omsorg
 • Bu og miljøtenesta
 • Nav Årdal
 • Helse
 • Tildelingskontor
 • Tilflyttarkontor
 • Kommuneoverlege
 • Psykolog

Kommunalsjef teknisk

Bjørn Indrebø (konstituert)

Klikk for stort bilete Bjørn har ansvar for tenestene:

 • Bygg
 • Plan
 • Eigedom
 • Veg
 • Vatn
 • Avløp
 • Renovasjon

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Odd Einar Fimreite

Klikk for stort bilete Odd Einar har ansvar for tenestene: 

 • Grunnskule
 • Vaksenopplæring
 • Barnehage
 • PPT
 • Kultur og fritid (kino, fritidsklubb, bibliotek, kulturskulen)
 • Barnevern


Oppgåver og ansvarsområde er fordelt mellom kommunalsjefane etter fylgjande prinsipp:

 • tenestelike einingar skal som hovudregel rapportere til same kommunalsjef
 • overordna leiing har ansvar for samarbeid og utvikling
 • overordna leiing skal ha tverrfagleg og heilskapleg fokus
 • kvar av dei politiske utvala skal ha "sin" kommunalsjef
 • oppgåver og ansvar skal fordelast jamnt så langt som råd er
 • så langt som mogleg skil ein mellom forvaltning og drift
 • overordna leiing representerer hovudkontaktflata mot det politiske styringssystemet.
Til toppen