Vil du vera meddommar i lagmannsretten, tingretten eller jordskifteretten?

Årdal kommune skal velje nye meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. I tillegg skal kommunen fremja forslag til skjønnsmedlemmar som skal veljast av fylkestinget. Kommunestyret skal handsame framlegga seinast 20. juni.

Frist for å melde seg er 1. mars. 

Meddommarar

Meddommarane har ein viktig funksjon når domstolane behandlar og avgjer saker. Meddommarane deltek i straffesaker i tingretten og lagmannsretten, og bidrar til å vurdere om den tiltalte er skuldig og kva slags straff vedkomande eventuelt skal få.  Meddommarar i jordskifteretten deltek i saker som gjeld fast eigedom.

Den som vert valt må ha tilstrekkelege norskkunnskapar og elles vere personleg egina til oppgåva. Vedkomande må ha alminneleg god digital kompetanse.

I tillegg må vedkomande:

  • vera over 21 år og under 70 år
  • ha røysterett i offentlege saker
  • ikkje vere under offentleg gjeldsforhandling eller konkursbehandling, eller i konkurskarantene
  • stå innført i folkeregisteret som busett i kommunen
  • vere statsborgar i Noreg / anna nordisk land, eller stå innført i folkeregisteret som busett i landet dei tre siste åra.


Ein del personar kan vere utelukka på grunn av at dei innehar visse stillingar og på grunn av vandel. Dette står det meir om i Domstollova § 71 og § 72.

I tråd med Domstollova § 67 skal utvala av meddommarar ha “ en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.”

For meir informasjon sjå www.domstol.no

Skjønnsmedlemmar

Årdal kommune skal føreslå kandidatar til utvalet til fylkeskommunen. Den øvre aldersgrensa på 70 år i Domstollova §70 andre ledd - gjeld ikkje for skjønnsmedlemmer.  Det er behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knytt til ulike sider av verdifastsetting, bruk og drift av eigedom.

Kan du tenkje deg å vere meddommar eller skjønnsmedlem sjølv, eller har du forslag til kandidat(ar)? 

Meld inn på registreringsskjema