Utviklingsprosjekt NAV - region Sogn

Bakgrunnen for prosjektet er eit ønskje om at NAV sine tenester, både kommunale og statlege, skal bidra til ei positiv utvikling for regionen. Etter eit omfattande analysearbeid som mellom anna omfatta folketalsutvikling, behovet for kvalifisert arbeidskraft og tilbakemelding til NAV frå brukarar og bedrifter vedtok styringsgruppa i mai følgjande mål:

«Næringslivet får i større grad dekka sitt behov for kvalifisert arbeidskraft ved at fleire - og særleg unge - som står utanfor kjem i arbeid».

Les gjerne heile dokumentet (PDF, 787 kB)