Utlegging på høyring: Budsjett 2024, økonomi- og handlingsplan 2024-2027

Årdal formannskap sitt framlegg til budsjett for 2024, økonomiplan 2024-2027 og prisliste 2024 vert i samsvar med kommunelova §14-3 lagt ut til offentleg ettersyn.

Høyringsfrist 13. desember kl. 15.00.

Høyringsdokument

 

Dokumenta vert lagt ut på følgjande stader:

  • Tenestetorget, rådhuset Årdalstangen
  • Årdal bibliotek
  • Årdal kommune si heimeside

 

Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende innspel eller merknader til: postmottak@ardal.kommune.no eller Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen seinast innan 13.12.2022 kl. 15.00.

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 skal handsamast av Årdal kommunestyre torsdag 14. desember 2023.