Solid folketalsvekst i Årdal i 2023

Årdal kommune har i 2023 hatt ein gledeleg folketalsvekst, viser ferske tal frå Statistisk Sentralbyrå (ssb.no). Folketalsveksten er på 67 personar og ein slik vekst må ein heilt tilbake til 2007 for å finne liknande tal på. Innbyggjartalet i Årdal 1. januar 2024 er på 5239 innbyggjarar.

Tilflyttarkontoret stadfestar at ei positiv utvikling i år har vore forventa der også om lag 50 flyktningar har blitt tekne godt i mot av flyktningtenesta vår og elles frå ulike kommunale tenester.

Topptur - Fotograf Kristine Haglund

Vi ser at innflyttinga i 2023 har vore langt høgre enn utflyttinga, noko som er svært kjekt å sjå. Dette er blant anna grunna aktiv rekruttering til spanande kompetansearbeidsplassar hjå kommune og næringsliv i Årdal. Tilflyttarkontoret har også etablert gode samarbeid med næringslivet og bistår kommunale tenester og verksemder som ein ressurs for å rekruttere kompetanse utanfor kommunen sine grenser. I 2023 har vi sett at mange nye tilflyttarar har funne vegen til Årdal i tillegg til ei stor auke i heimattflyttarar, ofte med familiar som vel å busetje seg i teknologibygda vår.

Fødselsoverskotet er ikkje uventa i minus, slik ein stor del av distriktskommunar i Noreg også opplev. At vi likevel har ei solid auke i folkevekst er difor svært gledeleg å sjå og viser at Årdal kommune er ein attraktiv stad å bu med gode moglegheiter for arbeid, bustadkjøp og eit aktivt fritidsmiljø.

Her er fakta frå SSB om tala for 2023.

Befolkning 1. januar 2023

5172

Fødde

38

Døde

74

Fødselsoverskot

-36

Innflytting

249

Utflytting

146

Nettoinnflytting

103

Folkevekst

67

Befolkning 1 januar 2024

5239