Kommunestyremøte torsdag 21. mars

Kommunestyret er samla i kommunestyresalen til møte frå kl. 9.00, torsdag 21. mars. 

Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV.

I starten av møtet er det orienteringar og sjølve sakshandsaminga startar kl. 11.30.

Orienteringssaker:

Kl. 09.00 Simas IKS
Kl. 10.00 Kommunal landspensjonskasse (KLP)

Kommunestyresaker til handsaming frå kl. 11.30:

PS-015/24 Opning av møte - godkjenning av innkalling og sakliste, val av personer til godkjenning av møteprotokoll
PS-016/24 Referatsak
PS-017/24 Delegering av fullmakt - budsjettendringar 2024
PS-018/24 Skisseprosjekt omsorgssenter  - vidareføring til forprosjekt
PS-019/24 Uttale til detaljplan for miljø og landskap for Fardalen kraftverk 
PS-020/24 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for bygging av Fardalen kraftverk
PS-021/24 Vedtekter for bruk og forvaltning av Årdal kommunes sitt energi og klimafond
PS-022/24 Solcelle på kommunale bygg - omgjering av vedtak
PS-023/24 Samarbeidsavtale mellom Årdal kommune og Årdal idrettsråd
PS-024/24 Årsmelding kontrollutvalet 2023
PS-025/24 Val av fjellstyre 
PS-026/24 Val av medlemer til felles forliksråd 2025-2028
PS-027/24 Val av vara til Alarmsentralen IKS
PS-028/24 Val av medlemer til foreininga Norges nasjonalparkkommunar
PS-029/24 Årsmøte Årdal Tenk Tryggleik
PS-030/24 Orienteringar frå kommunedirektøren
PS-031/24 Interpellasjonar