Kommunestyremøte 23. oktober - konstituering

Måndag 23. oktober kl. 09.00 er det nyvalte kommunestyret samla for konstituering. 

Møtet vert sendt direkte på KommuneTV.

I møtet skal det veljast til fleire utval og råd, men først og fremst er det val av formannskap, ordførar og varaordførar.

Du kan sjå og lese detaljar i sakene som skal opp i møteportalen vår.

Sakliste:

Sak nrSakstittel
PS-044/23Godkjenning av innkalling, signering av møteprotokoll
PS-045/23Kommunestyrevalet 2023 - godkjenning av valet
PS-046/23Val av formannskap 2023 - 2027
PS-047/23Val av ordførar for perioden 2023-2027
PS-048/23Val av varaordførar for perioden 2023-2027
PS-049/23Val av kontrollutval 2023-2027
PS-050/23Val av administrasjonsutval 2023-2027
PS-051/23Val av politisk valnemnd
PS-052/23Val av utval for tekniske tenester og samfunnstryggleik
PS-053/23Val av utval for helse, omsorg og NAV
PS-054/23Val av utval for oppvekst og kultur
PS-055/23Val av eldreråd
PS-056/23Val av kommunalt råd for personar med nedsett funksjonsevne
PS-057/23Val av representantar til KS 2023-2027
PS-058/23Val til representantskapet i Vestland revisjon
PS-059/23Val til representantskapet i SIMAS IKS
PS-060/23Val av kontaktpersonar til vassregionutval og vassområdeutval
PS-061/23Val av politisk representant til ungdomsrådet
PS-062/23Val av representantar til nasjonalpark- og verneområdestyrer
PS-063/23Løyving av midlar til mobildekning på Seimsåsen
PS-064/23Skisseprosjekt omsorgssenter - endring av mandat
PS-065/23Referatsak 
- miljøstasjon i Årdal