Formannskapsmøte torsdag 18. april

Formannskapet har møte i kommunestyresalen torsdag 18. april kl. 12.00.

Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV.

Saker som skal til handsaming denne dagen er:

Sak nr    Sakstittel
PS-045/24 Opning av møte - godkjenning av innkalling og sakliste, val av personer til godkjenning av møteprotokoll
PS-046/24 Rapportering prosjekt kostnadsreduserande tiltak
PS-047/24 Økonomirapportering
PS-048/24 Kulturmidlar vår 2024
PS-049/24 Avtale om mellombels utleige av personale frå NorSun til Årdal kommune. Bruk av disposisjonsfond.
PS-050/24 Utviding av Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde
PS-051/24 Søknad om dispensasjon for USAR-treningsanlegg på Dalsurdi
PS-052/24 Vestjotunheimen villreinutval – søknad om motorferdsel i utmark – snøscooter
PS-053/24 Dispensasjon frå kommuneplan gnr 22 bnr 1, oppføring av sel på eksisterande mur
PS-054/24 Søknad om dispensasjon for frådeling av del av gnr 19 bnr 1 til Fardalsvegen 8
PS-055/24 Søknad om dispensasjon - Gnr 9 Bnr 273, Sletterust 139
PS-056/24 Søknad om dispensasjon på Gnr 15 Bnr 36 - Farnesvegen 1, 6884 Øvre Årdal
PS-057/24 Søknad om dispensasjon for oppføring av skilt i Seimsdalen
PS-058/24 Søknad om dispensasjon for avstand til nabogrense og kommunal veg på gnr 17 bnr 3, Storevegen 65, 6884 Øvre Årdal
PS-059/24 Søknad om  dispensasjon for avstand til nabo på gnr 16 bnr 267, Håvardsvegen 6B, 6884 Øvre Årdal
PS-060/24 Samlesak for delegerte byggesaker
PS-061/24 Samlesak for delegerte saker
PS-062/24 Orienteringssaker