Om samfunnstryggleik og beredskap

Samfunnstryggleik

Kommunen må vere budd på å handtera uønska hendingar. I akuttfasen vil det normalt vera brann- og redningstenesta og politiet som leiar krisearbeidet. 

Kvar og ein må vere budde på uønska hendingar. Det er viktig at me alle tek ansvar og syter for naudsynte tiltak. Dette kan vera brannførebyggande tiltak og, eller flaumsikringstiltak rundt eigen bustad, eigedom. I situasjonar der den kommunale kriseleiinga tek ansvar, vil oppdateringar til innbyggjarane i stor grad koma via denne nettsida eller kommunen sin varslingteneste og gjennom media.

Samfunnstryggleik slik det er definert: "Samfunnet si evne til å hindra hendingar, redusera skadeverknadene når det skjer, og evne til å koma attende til normaltilstand så snart som mogleg"

Personleg beredskap

På nettstaden Sikker hverdag finn du svar på alt om å førebu deg på ei eventuell krise i framtida. 

Har du spørsmål?

Gaute Johnsgaard
Brannsjef
E-post
Mobil 90 11 62 65
Svein Ove Åmås
Branninspektør
E-post
Mobil 97 57 84 90