Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Om samfunnstryggleik og beredskap

Samfunnstryggleik

Kommunen må vere budd på å handtera uønska hendingar. I akuttfasen vil det normalt vera brann- og redningstenesta og politiet som leiar krisearbeidet. 

Kvar og ein må vere budde på uønska hendingar. Det er viktig at me alle tek ansvar og syter for naudsynte tiltak. Dette kan vera brannførebyggande tiltak og/eller flaumsikringstiltak rundt eigen bustad/eigedom. I situasjonar der den kommunale kriseleiinga tek ansvar, vil oppdateringar til innbyggjarane i stor grad koma via denne nettsida eller kommunen sin varslingteneste og gjennom media.

Samfunnstryggleik slik det er definert: "Samfunnet si evne til å hindra hendingar, redusera skadeverknadene når det skjer, og evne til å koma attende til normaltilstand så snart som mogleg"

Personleg beredskap

Kva kan du gjera for å vere førebudd på krise? 

Beredskap

Til toppen