Dispensasjonar

Ein dispensasjon er eit vedtak som inneber at det blir gitt eit unntak frå føresegner gitt i medhald av Plan- og bygningsloven (pbl).

Dispensasjon vil sei at kommunen i ei konkret sak gir nokon løyve til å bygge eller gjere noko som ikkje er i samsvar med desse føresegene.
Dispensasjon kan vere varig eller tidsavgrensa.

Søknad om dispensasjon
 

Til toppen