A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Vatn avlaup og renovasjon

Arbeid og ansvarsområde til fagansvarleg:

Planlegging drift og vedlikehald av anlegg for vatn avlaup og renovasjon samt ordningar for renovasjon (avfallsinnsamling mv). Ansvar for planlegging og gjennomføring av nyanlegg innafor fagområdet.

Kontaktperson fagansvarleg Mobilnr. E-postadresse
Arne Kjos 95074351

arne.kjos@ardal.kommune.no

Kontaktadresse Poststad  
Statsråd Evensensveg 4  6885 Årdalstangen  

Det er utarbeida handlingsplanar for følgjande område:

Det er utarbeida:

  • Lokal forskrift for VA-gebyr
  • Føresegner for renovasjon og septiktømning
  • Avfall-sortering
  • Utlån fliskuttar
  • Renovatøren (informasjon om renovasjonsordninga)
  • VA-norm for Årdal komune
  • Hovudplan for vassforsyning med tilhøyrande beredskapsplan
  • Hovudplan for avløp

Utslepp fra hus og hytte:

Vasskvalitet:

Kommunen får stadig spørsmål om kvaliteten på drikkevatnet som me leverer i Årdal. Vatnet både frå vassverket i Øvre Årdal og på Årdalstangen kjem frå grunnvassbrønnar.

Kvaliteten er svært god.

Kalsiuminnhaldet i vatnet ligg på mellom 5 og 7 mg/l. Vatnet er difor ikkje hardt så ein ikkje treng ekstra tilsetjing av salter i til dømes oppvaskmaskiner.

Det vert teke prøvar av vatnet kvar 14 dag og sendt til SognLab i Sogndal for analyse.

Vasskvalitet:
Øvre Årdal

Årdalstangen
 


Arbeid og ansvarsområde oppsynsmann:

Dagleg drift og vedlikehald av anlegg for vatn avlaup og renovasjon og dagleg koordinering av ordningane for renovasjon.

Kontaktperson oppsynsmann Mobilnr. E-postadresse
Oskar Seim 95837040

oskar.seim@ardal.kommune.no

Kontaktadresse  Postnr.  Poststed
Hydrovegen 42  6885 Årdalstangen