A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Varsel om oppstart av planarbeid – Sløbakken, Årdalstangen

På vegne av grunneigar varslar arkitektkontoret Locus AS om utviding av reguleringsområde og endring av tidlegare vedteken reguleringsplan for Sløbakken.

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12.8, vert det varsla om start av planarbeid med endring av tidlegare vedteken reguleringsplan for området Sløbakken i Årdal kommune,
g/br.nr 27/25 og 27/251. Gjeldande reguleringsplan vart vedteken i kommunestyret 30. september 2010, sak nr. 059/10. Planområdet vert i dag nytta til campingplass.

Varslingsbrev Sløbakken

Oppstart av planarbeid Sløbakken