TILTAKSPLAN MOT MOBBING

 

            TILTAKSPLAN MOT MOBBING

                             Farnes skule

 

                    Mål: Alle skal inkluderast i eit mobbefritt skulemiljø.

 

  1. Farnes skule sine reglar mot mobbing

 

  • Vi skal ikkje mobba andre.

 

  • Vi skal hjelpa elevar som blir mobba.

 

  • Vi skal også vera i lag med elevar som lett blir åleine.

 

  • Vi skal fortelja det til kontaktlæraren og til dei heime når vi ser at nokon vert mobba.

 

2.Tiltak som skal førebygga mobbing på Farnes skule

Tiltak :

Ansvar:

Elevar

Foreldre

Lærarar

Adm.

Skulen vil bruke ordensreglementet og vurdering i orden og åtferd aktivt, for å i vareta elevens psykososiale miljøet.

 

Alle klassar skal ha reglar for arbeid og samvær i klassen. Desse reglane skal underskrivast i oppstartmøte med rektor om hausten. Reglane skal følgjast opp jamleg.

 

 

 

 

x

 

x

Rektor/inspektør skal ha faste treffpunkt med klassane to gonger i året der mobbing er tema. Oppstartmøte med rektor/inspektør om hausten.

Oppfølgingsmøte med inspektør/event. rektor i vårhalvåret. Eventuelt fleire møte ved behov.

 

 

x

x

Trivsel og klasse-/skulemiljø skal alltid vera på dagsorden på møta  i alle råd og utval:

Klasseråd/klassemøte

Elevråd

Personalmøte

FAU

SU

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

Trivsel skal vera tema på alle elevsamtalar og alle elev-/foreldresamtalar.

I desse samtalane skal det arbeidast med å utvikla god sosial kompetanse hjå alle elevar.

 

 

 

 

x

 

x

x

 

Tema på elev-/foreldremøta kvar haust:

      -    Førebygging av mobbing

      -    Korleis kan vi skapa eit godt klassemiljø?

      -    Møtet skal munna ut i ein plan for

           klassemiljøtiltak.

      -    Foreldre får  informasjon om deira rett til å få eit

           enkeltvedtak i forhold til §9a-3

        

 

x

x

 

 

Inspeksjon:

Vi skal ha ei god vaktordning med aktive

lærarar og administrasjon som involverer seg og følgjer opp.

Eldre elevar som ynskjer det, kan få vere  elevvakter

 

 

x

x

Personalet skal informera kvarandre ved å ta opp ting som har skjedd og informera om elevar som treng spesiell oppfølging. Dette skal skje på husmøta og i andre høvelege fora.

 

 

x

x

Elevane skal bli kjende med kvarandre:

        -   Fadderordning 1. og  4.kl.

        -   Aldersblanding

        -   Styrke samvær og samarbeid på klassesteget

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

x

Elevar, foreldre og tilsette skal arbeide for å skape eit godt klasse- og elevmiljø, t.d. gjennom følgjande tiltak:

      -    Venebenk på skuleplassen på barnesteget

      -    Venskapsgrupper

      -    Familiegrupper

      -    Stjerneven/stjerneunge

      -    Hemmeleg ven

      -    Munnlege fødselsdagsgåver

      -    Loggbok

      -    Tenkjebok

      -    Leik

      -    Turar/overnattingsturar

-    Få høve til å gå utafor skulen sitt område i friminutta

      (u- steget)

      -    Massasje

      -    Festar/diskotek

      -    Samtalegrupper

x

x

x

x

 

 

3.Tiltak vi skal bruka for å avdekka om elevar på Farnes skule vert mobba

 

Tiltak :

Ansvar:

Elevar

Foreldre

Lærarar

Adm.

Skulens leiing skal informere 2 gongar for året alle ansatte

( Lærarane, assistentar, kontorpersonale, vaktmeister, reingjeringspersonale) om deira handlings- og varslingsplikt.

Lærarane og administrasjonen skal aktivt observera gjennom heile skuledagen, m.a. gjennom inspeksjonsordninga.

Elevane skal observera, sjå etter og seia frå, munnleg, med lappar, i loggbok eller i postkasse.

Vi skal sjå spesielt etter dei som er åleine.

 

 

x

 

x

x

Tema i alle elevsamtalar:

- Kontaktlærarar skal stilla følgjande spørsmål:

  Blir du mobba? Blir elevar i klassen mobba?

  Blir andre elevar på skulen mobba?

- Elevane må vera opne og fortelje om mobbing.

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Trivsel og mobbing skal vera tema i alle elev-/foreldresamtalar.

 

 

x

x

 

Trivsel og mobbing skal vera tema på alle klassemøte/klasseråd.

Lærarane skal arbeida for å få til ein god dialog.

Elevane må vera opne om mobbing.

x

 

x

 

x

x

 

 

Samtale med

         -    rådgjevar

         -    helsesøster (helsesirkelen)

         -    PPT

Elevar tek sjølve kontakt.

Kontaktlærar formidlar kontakt.

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Foreldra må vera observante i samvær med barna.

Alle foreldre må snakka med barna sine og melda frå til skulen ved mistanke om mobbing.

Foreldra må ha god dialog med kvarandre.

 

 

x

 

x

x

 

 

Spørjeundersøking om mobbing og trivsel:

        -    Undersøking blant elevane kvart år før haustferien.

        -    Undersøking blant foreldra i regi av FAU kvar haust.

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

4.Tiltak vi skal bruka når det er oppdaga at elevar ved Farnes skule vert

   mobba.

 

Tiltak:

Ansvar:

Elevar

Foreldre

Lærarar

Adm.

Når mobbing vert avdekka, gjer vi følgjande:

 

      1.   Ved tilfeller av mobbing må leiinga på skulen straks bli

             Informert.

      2.   Ved brot på §9a-3 er skulen pliktig til å fatte eit enkelt-

            vetak om  barna sitt psykososiale miljø.

      3.    Samtale med mobbar og mobbeoffer kvar for seg.

      4.    Møte mellom mobbar og mobbeoffer.

      5.   Kontakt/møte med heimane.

            - Konsekvensar vert bestemt i kvart

              einskild tilfelle (sjå liste under).

           - Inngå skriftleg avtale/kontrakt.

           - Avtale oppfølging.

     6.   Oppfølging

           - Informasjon til personalet. Alle skal ta   ansvar.

           - Sjekkpunkt i samsvar med avtale/kontrakt

             som er  inngått.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

Døme på konsekvensar:

      -     Bortfall av friminutt ute (småskulesteget)

  • Mobbaren går saman med inspiserande lærar i friminutta

       (b- steget)

      -      Mobbaren sit ved adm.kontora i friminutta

      -     Utelukking frå klasseturar/fellesarrangement

  • Mobbaren må ha følgje av foreldra på

       klasseturar/fellesarrangement

      -     Åtferdsmerknad (u-steget)

      -     Foreldra følgjer den som mobbar til og frå skulen

      -     Gjensitting og event. byrje tidlegare

      -     Utvising

 

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS