Anløpsavgift

Hamnelova § 23 a 

 1. Med dei unntak som er nemnt nedanfor, skal alle fartøy som kjem til hamna, betala følgjande avgift til hamnekassa:
  Anløpsavgift
  BT-gruppering Akkumulert Avgift pr. BT
  Dei fyrste 300 BT 300 BT 0,35
  Dei neste 300 BT 301 - 600 BT 0,35
  Dei neste 600 BT 601 - 1200 BT 0,,35
  Dei neste 800 BT 1201 - 2000 BT 0,35
  Dei neste 1000 BT 2001 - 3000 BT 0,35
  Dei neste 2000 BT 3001 - 5000 BT 0,35
  Dei neste 5000 BT 5001 - 10000 BT 0,30
  Dei neste 10000 BT 10001 - 20000 0,30
  Dei neste 10000 BT 20001 - 30000 0,25
  Over 30000 BT 30000 BT 0,25
  Minsteavgift kr. 60,- for alle fartøy.
   
 2. Avgifta blir fakturert pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentekne anløp innanfor eit og same døgn, blir avgifta berre fakturert ein gong pr. døgn.
   
 3. Fritekne for å betala anløpsavgift er:
  a. Fartøy under 25 BT
  b. Fartøy som passerer avgiftsområde utan å legga til kai
  c. Fartøy som legg til kai på grunn av skade eller i naud, når opphaldet ikkje varar over 2 døgn og det        ikkje er skip som lastar/lossar eller tek ombord skipsnødvendig varar eller passasjerar.
  d. Berging- og isbrytarfartøy under arbeid med berging og isbryting
  e. Orlogfartøy, både utanlandske og norske

  For ikkje målepliktige fartøy fastset kommunestyret minstestorleik for oppkrevjing av anløpsavgift, jfr. punkt a. ovanfor.
Til toppen