Rustenester

Rustenesta i Årdal er organisert under NAV Årdal. Rustenesta tilbyr hjelp til alle med behov for det, frå fylte 18 år. Me tilbyr i tillegg rettleiing til pårørande.

Kva kan tenesta hjelpe deg med?

Kva kan du forvente deg av tenesta?

Tenesta er gratis og vi tek raskt kontakt med deg dersom du har uttrykt at du ynskjer hjelp. Saman med deg kartlegg vi kva du ynskjer fokus på i oppfølginga og lagar ein plan for korleis nå måla dine.

Dette forventar tenesta av deg

Det er ditt behov og ynskje for hjelp som ligg til grunn for den tenesta du tek imot.

Plandokument 

Korleis kome i kontakt med oss?

Du kan sjølv ta munnleg eller skriftleg kontakt med tenesta. Det er også vanleg at personar vert søkt inn til tenesta gjennom fastlege, spesialisthelsetenesta, andre kommunale tenester, NAV med fleire.

Har du spørsmål?

Elin Haug
Leiar Flyktningtenesta / Flyktningskonsulent
E-post
Telefon 41 29 02 69
Silje Berge
Sakshandsamar NAV - Rustenesta
E-post
Telefon 41 28 66 64