Viktig informasjon om koronaviruset

Høyring og kunngjeringar

Her vil du finne oversikt på saker som er ute på høyring eller kunngjering av saker som er til lagt ut til offentleg ettersyn med meir. 

Kunngjering: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for masseuttak Biskopen

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 vert det varsla oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for masseuttak Biskopen. Planområdet er ved Biskopsvatnet på eigedommen gnr. 10 bnr.1 ved fylkesveg 53 og femnar om eit areal på i underkant av 100 daa.

Føremålet med planen er å få frigitt dei deponerte massane slik at dei kan nyttast til samfunnstenlege føremål. 

Området er i kommuneplanen sett av til LNF-område for spreidd utbygging av fritidsbygg der eksisterande bygg kan utvidast. Planen fører etter kommunen si vurdering ikkje til krav om konsekvensutgreiing etter kap. 4 i plan- og bygningslova eller utarbeiding av planprogram. 

Alle kjende grunneigarar/naboar som grensar til eller ligg innanfor planområdet får tilsendt oppstartsvarselet. 

Melding om oppstart av arbeid (DOCX, 2 MB)
KU-vurdering (PDF, 29 kB)
Planinitiativ - referat frå oppstartsmøte (PDF, 769 kB)

Oppstart av planarbeidet vert og annonsert i Sogn Avis.

Merknader til oppstartsvarselet skal sendast skriftleg innan 18.03.2021 til:
Norconsult AS v/Cornelis Erstad
Campus Fosshaugane
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Eller e-post til: cornelis.erstad@norconsult.com

Kunngjering: Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2021-2030

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-13 vart det i formannskapet den 11. februar 2021 sak 020/21 gjort følgjande vedtak:

1.    Utkast til planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel, datert 02.02.2021, vert lagt ut på høyring i 6 veker.

2.    Varsel om start på arbeidet med revisjon av samfunnsdelen til kommuneplanen: 
I samsvar med plan- og bygningslova § 11-13 varslar kommunen samtidig om start på arbeidet med revisjon av samfunnsdelen til kommuneplanen.

Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2021-2030. (PDF, 2 MB)

Planprogrammet ligg, i tillegg til heimesida, ute til offentleg ettersyn på rådhuset på Årdalstangen og på biblioteket i Øvre Årdal i perioden 17.02.2021 til 31.03.2021.

Merknader til planprogrammet kan sendast skriftleg til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller til postmottak@ardal.kommune.no, innan 31. mars 2021.

 

Liste over utskriven eigedomsskatt for 2021 er lagt ut

Liste over utskriven eigedomsskatt i Årdal kommune, for året 2021, er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget i rådhuset på Årdalstangen i 3 veker frå 5. februar 2021.

Eigedomsskatt er utlikna med kr. 4,- pr. 1.000,- av takstsummen for vanlege eigedommar / fritidsbustader, kr. 4,- pr. 1.000,- av takstsummen for jordbruk og kr. 7,- pr. 1.000,- for næring og anlegg. Eigedomsskatt og kommunale avgifter er på same fakturaen, og blir fakturert i 4 terminar med forfall 16.02., 16.05., 16.08. og 16.11.

 

Søkje fritak for eigedomsskatt 

Dei som etter §7 i lov om eigedomsskatt kan søkje om fritak frå eigedomsskatt , må gjere dette innan 20. februar. Dette gjeld også lag og organisasjonar.

Søknaden sender du til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller postmottak@ardal.kommune.no

 

 
Til toppen