Søknadsfrist for barnehage og SFO hausten 2023 er 1. februar

Høyring og kunngjeringar

Her vil du finne oversikt på saker som er ute på høyring eller kunngjering av saker som er til lagt ut til offentleg ettersyn med meir. 

Høyring: Skredfareutredning for utvalgte områder i Årdal kommune

I samband med den nasjonale skredfarekartlegginga av potensielt skredutsett busetnad i Årdal legg NVE rapport og faresoner ut til offentleg høyring.

NVE ønsker å få innspel om feil og manglar som til dømes eksisterande sikringstiltak, tidlegare skredfarerapportar og historiske skredhendingar som ikkje er omtalt i rapporten.

NVE legg opp til høyring i januar månad. Lenke til skjema for å gi tilbakemelding vil bli tilgjengeleg på NVE sine nettsider i starten av januar.

Les meir om Skredfareutredingen på NVE sine sider her

Rapporten for Årdal finn du her

Frist for innsending av kommentarar er 31. januar.
Skjema for innsending av tilbakemeldingar vert publisert i byrjinga av januar 2023.

Til toppen