Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Høyring og kunngjeringar

Her vil du finne oversikt på saker som er ute på høyring eller kunngjering av saker som er til lagt ut til offentleg ettersyn med meir. 

Publisert 8. juni:
HØYRING: mindre endring av reguleringsplan for fv. 53 Holsbru
Det er med heimel i pbl § 12-14 søkt om mindre endring av reguleringsplan for fv. 53 Holsbru, vedteke 28.03.2019.

Høyringsfrist 21. juni 2021.
 

Publisert 3. juni

Formannskapet vedtok i Fsak 117/20 å starte opp arbeid med revisjon av forskrift om utvida bandtvang i Årdal kommune. 

Innspel til ny forskrift kan du sende til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen, eller på e-post til postmottak@ardal.kommune.no

Frist er sett til 10. august 2021.

For meir informasjon kontakt landbrukskontoret i ÅLA 57 64 12 00.

Høyringsframlegg - forskrift om hundehald og utvida bandtvang for hund i Årdal kommune (PDF, 222 kB)
Formannskapssak 117/20 - oppstart av revisjon (PDF, 364 kB)
Gjeldande forskrift om utvida bandtvang for hund i Årdal kommune vedteke 26.11.2009

 

Publisert 22. mars:
Varsel om oppstart og høyring av planprogram - kommuneplan for Årdal kommune, arealdelen

I samsvar med §§ 11-5, 11-12 og 11-13 i plan- og bygningslova vart det den 11. 03.2021 i sak 035/21 gjort vedtak om å varsle oppstart og legge planprogram for revisjon av kommuneplanen sin arealdel ut til høyring/offentleg ettersyn.

Utlegging av planprogram - formannskapssak 035/21 (PDF, 123 kB)
Planprogram arealdel (PDF, 6 MB) - høyringsdokument

Høyringsfrist 30.5.2021

Arealdelen skal ta opp i seg og vere eit viktig verkemiddel for å sikre at dei arealmessige behova vert ivareteke. Kommunen har gjennom samfunnsdelen som vart vedteken i 2019 og det identifiserte endringsbehovet som det no vert jobba med, lagt vekt på at Årdal kommune som bu-, arbeids- og besøkskommune skal tuftast på omsyna til berekraft/miljø. Dette vert ytterlegare framheva gjennom at kommunen no er blitt Nasjonalparkkommune. 

Formålet med planarbeidet er 

 • Integrering av Nasjonalparkkommune som premiss for arealbruksstrategiane i kommuneplanen .
 • Forsterke fokuset om berekraftig sentrums - og tettstadsutvikling, samt fleksibel og effektiv bruk av omdisponert næringsareal .
 • Legge til rette f or vidare utvikling i grenda Naddvik/Vikadalen .
 • Legge til rette for vidare fritids - og reisemålsutvikling som bygger opp om Årdal si sentrale plassering på grensa mellom Aust - og Vestlandet med kort avstand mellom fjord og fjell.
 • Ivareta samanhengen mellom utbyggingspolitikken og arealpolitikken .

Det er ein føresetnad at planen skal vere fleksibel og robust slik at den toler utvikling over tid, der sambruk og bruk av omdisponert areal vert prioritert framfor nedbygging/forbruk av nytt areal.

Kommuneplan

 

Planområdet

Planen femnar om heile kommunen.

Frå planprogram til planframlegget

I samsvar med § 6 i forskrift om konsekvensutgreiingar skal det utarbeidast og fastsettast planprogram. Planprogrammet skal leggjast til grunn ved utarbeiding av planframlegg med ev. konsekvensutgreiing. Planprogrammet skal utarbeidast sjølv om det på tidspunktet for oppstart av planarbeidet er usikker om revisjonen vil føre til endra arealbruk 

Formålet med planprogrammeter å sikre medverknad og samråd om situasjonen i dag, informere om kva s om er formålet med planarbeidet, klargjere aktuelle alternativ /kor det skal utviklast alternativ og avklare plan - og vurderingsbehovet som planarbeidet reiser. Dette planprogrammet skal vere med å sikre ein føreseieleg og effektiv prosess. 
Planframlegget vert utarbeidd med utgangspunkt i fastsett planprogram.

Hovudmålet med planarbeidet

 • Integrering av Nasjonalparkkommune som premiss for arealbruksstrategiane i kommuneplanen.
 • Ivareta viktige omsyn til sentrums- og tettstadsutvikling gjennom trygging av naudsynt areal til bustad, nærings-/industriareal og offentleg areal, samt gjennomgang av føresegnene og utviklingsstrategiane for å trygge effektiv arealbruk og handsaming av tiltak.
 • Legge til rette for spreidd utbygging og opne opp for ei næringsutvikling som bygger opp om vidare utvikling av landbruket.
 • Legge til rette for vidare fritids- og reisemålsutvikling som bygger opp om Årdal si sentrale plassering på grensa mellom Aust- og Vestlandet med kort avstand mellom fjord og fjell.
 • Innarbeide strategi for både intern og ekstern kommunikasjon som bygger opp om berekraftig arealbruk og «smart» mobilitet.
 • Sette av areal til deponi som gjer at overskotsmassar kan nyttast på ein samfunnsmessig god måte.
 • Ivareta samanhengen mellom utbyggingspolitikken og arealpolitikken med innarbeiding av strategi for handtering av «oppdukkande» prosjekt. 

Kommunen vil legge til rette for dialogmøter etter gjeldande smittevernreglar. Meir informasjon om dette vil bli lagt ut på heimesida.      

Merknader/uttaler

Dersom du har opplysningar, synspunkt eller planar som kan vere av interesse, ber vi om at du sender dette til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller til postmottak@ardal.kommune.no, innan 30.05.2020

Vidare saksgang

Mottekne merknader/uttaler til planprogrammet vil verte samanstilt og vurdert i sak som ligg ved planprogrammet i samband med handsaming/fastsetting kommunen. 

Fastsett planprogram vil verte lagt til grunn for det vidare arbeidet med utarbeiding av planframlegg med tilhøyrande konsekvensutgreiing. Før planen vert vedteken skal den leggast ut på høyring. Både høyring og planvedtak vert varsla/kunngjort. 

Den vidare prosessen frå fastsett planprogram til planvedtak er synt på figuren nedanfor.

Klikk for stort bilete

Til toppen