Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for personar med funksjonsnedsetting er eit rådgivande organ for kommunen. Rådet skal få alle saker som gjeld levekår for personar med funksjonsnedsetting til handsaming. 

Saksdokument skal bli lagt fram for rådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Rådet for personar med funksjonsnedsetting kan sjølv ta opp saker som vedkjem funksjonshemma i kommunen. Saker som gjeld enkeltpersonar skal rådet ikkje handsame. 

Medlemmer og varamedlemer

Øystein Jarle Wangen, leiar - personleg vara: Jan Rune Røyrvik
Patricia S. Lægreid, nestleiar - personleg vara: Liv Osland Hestetun
Heidi Mørkrid - personleg vara: Elin Mørkrid
Karin Moen - personleg vara: Siv Aspesete
Dag Audun Strand - personleg vara: Laila Hansen

Politisk representant
Line Hillestad, AP - personleg vara: Eirik Otterdal, SP

Regjeringa har laga ei omfattande rettleing for råda for personar med funksjonsnedsetting.

 

Har du ei eller fleire saker du ynskje Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne skal sjå på for deg så send den inn til oss.

Fyll ut elektronisk skjema

Har du spørsmål?

Lene Risløw
Konsulent tenestetorget
E-post
Telefon 404 03 397
Til toppen