Registrering av styreverv

For å sikre høg etisk standard i sakshandsaminga og styrke kommunen sitt omdømme, er Årdal kommune knytt til Styrevervregisteret.

Folkevalde vert oppmoda til å melde inn opplysningar om verv som kan ha innverknad på habilitet. Registreringa av folkevalde, tilsette og styremedlemmer er frivillig. 

Registrer deg ved å gå til portalen www.styrevervregisteret.no

Til toppen