Aktivitetssenter for demente heimebuande

Her møtes heimebuande demente til dagleg gjeremål og ulike aktivitetar, og såleis helde ved like deira funksjonsnivå.

Kven kan få tenesta?

Heimebuande demente 

Kva kan me tilby?

Det er heimesjukepleien som køyrer brukar til/frå aktivitetssenteret som er lokalisert ved Årdal sjukeheim.

Brukarane et frukost og middag i lag.

Målet er at brukarane skal delta i daglege gjeremål og ulike aktivitetar, og såleis halde ved like deira funksjonsnivå.

Tilbudet er mandag-onsdag-fredag. Antal dagar den enkelte brukar får vedtak om, vert gitt etter individuelle vurderingar.

Søk aktivitetssenter her

Søknadsskjema i utskriftsformat (PDF, 152 kB)

Aktivitetsenter for demente heimebuande - Pris
Aktivitetstilbod Pris
Aktivitetstilbod (inkl. transport, frukost og kaffimat) middagsombringing kjem utanom som eige teneste dei dagane de deltek 105,-

Lover og reglar:

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm

Til toppen