Viktig informasjon om koronaviruset

Kva er eigendomsskatt

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som den enkelte kommune kan skrive ut med heimel i lov om eigedomsskatt til kommunane. Det er ein skatt på eigedomen, uavhengig av kven som eig denne. Kvar enkelt kommune avgjer sjølv om det skal skrivast ut eigedomsskatt i kommunen. Kommunestyret har vedteke å skrive ut eigedomsskatt på all fast eigedom i heile kommunen, jamfør eigedomsskattelova § 3 a). Kommunen har valgt å verdsetja alle eigedomar ved takst, som grunnlag for fastsetjing av skatten. Det skal være ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år, neste ti-års taksering for Årdal kommune vert gjeldande frå 2022.

Har du spørsmål?

Geir Hansen
Økonomisjef
E-post
Telefon 905 52 172
Til toppen