Viktig informasjon om koronaviruset

Klage på eigdomsskatt

Du kan klage på eigedomsskatten etter eigedomsskattelova §19, første ledd.
Klagen må sendast inn skriftleg til Årdal kommune v/Eigedomskattetakstnemda innan seks veker frå den dagen eigedomsskattelista vert utlagd, eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med §14 (utskriving av eigedomsskatten). Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Har du spørsmål?

Geir Hansen
Økonomisjef
E-post
Telefon 905 52 172
Til toppen