Spesialundervisning for vaksne

Vaksne som har rett til grunnskuleopplæring kan òg ha rett til spesialundervisning. Kommunen og PPT skal vurdera og gje råd om kva den vaksne treng, og kommunen må gjera vedtak om spesialundervisning.

PPT skal gjera ei sakkunnig vurdering dersom den vaksne ber om det, eller vaksenopplæringa meiner nokon treng spesialundervisning. 

Kven kan få tilbodet?

Vaksne:

  • med nedsett høyrsel/døve som treng opplæring
  • synshemma som treng opplæring
  • med språk-, stemme- eller talevanskar som treng opplæring

Vaksne som etter opplæringslova:

  • ikkje har eller kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet
  • har særleg behov for å hjelp til å vedlikehalde eller utvikla grunnleggjande ferdigheiter
  • treng ny opplæring på grunn av sjukdom eller skade

Rettleiar spesialundervisning for voksne

Tilvisning til PPT - vaksne

Har du spørsmål?

PPT fellesnummer
Telefon 57 66 50 30
Veronika Bjørnerud
Rektor
E-post
Telefon 459 79 529
Til toppen