Registrere ei sak i gata mi

Om registrering av gatenamn:

  • Hvis du legg inn gateadresse og nummer korrekt så får du vist området på kartet. Bruk gjerne gatenamnet som kjem som forslag når du skriver inn eit namn.

 
Om fargekodane og sakshandsaming:

ny.png Raud farge betyr at saka er ny og ikkje handsama av kommunen/Teknisk avdeling.

behandling.png Blå farge betyr at saka er under handsaming. Du treng ikkje melde inn saka på nytt viss den har blå farge. Følg saksgangen ved å gå inn på den innmeldte saka.
 

ferdig.png Grønn farge betyr at saka er løyst.
 

Kategori:
Saka gjeld:
Gateadresse:   Nr.
Kartposisjon:
Kort framstilling av kva saka gjeld:
Namn:
Kan vise namnet ditt på www.ardal.kommune.no (viser ikke e-post og telefonnummer)
E-post:
Mobiltlf. (valfri):
Skriv inn anti-SPAM-koden du ser nedanfor
AntiSpam code