Råd - Utval

Opplæringslova har eit eige kapittel (kapittel 11) om brukarmedverknad i skulen:

Elevrådet er elevane sitt representative organ. Rådet er sett saman av valde representantar frå kvar klasse.

Foreldrerådet har alle foreldra ved skulen som medlemmer, men dei blir representerte av valde representantar frå kvar klasse i eit arbeidsutval.

Samarbeidsutvalet er skulen sitt øvste organ og sett saman av representantar for elevane, lærarane, foreldra, andre tilsette og rektor.

Klikk på menypunkta til venstre for å finne meir informasjon om desse.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS