A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Overordna leiing

Overordna leiing

  • 1
  • 2

Overordna leiing er rådmann og kommunalsjefar, og er kommunen si øvste leiing med støttefunksjonar innan personalforvaltning, informasjon, helse, miljø og tryggleik (HMT), opplæring, plan og utvikling.

Oppgåver og ansvarsområde er fordelt mellom kommunalsjefane etter fylgjande prinsipp;

  • Tenestelike einingar skal som hovudregel rapportere til same kommunalsjef
  • Overordna leiing har ansvar for samarbeid og utvikling
  • Overordna leiing skal ha tverrfagleg og heilskapleg fokus
  • Kvar av dei politiske utvala skal ha "sin" kommunalsjef
  • Oppgåver og ansvar skal fordelast jamnt så langt som råd er
  • Så langt som mogleg skil ein mellom forvaltning og drift

Overordna leiing representerer hovudkontaktflata mot det politiske styringssystemet.

Tips ein ven Skriv ut