A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Overordna leiing

Overordna leiing

Overordna leiing i kommunen er rådmann og to kommunalsjefar. Dette utgjer kommunen si øvste leiing med støttefunksjonar innan personalforvaltning, informasjon, helse, miljø og tryggleik (HMT), opplæring, plan og utvikling.

Rådmann Olve Fossedal til 1. september 2019, Stig Stark-Johansen vert ny rådmann frå 1. september 2019.

Kommunalsjef oppvekst og kultur: rådmann fungerer som kommunalsjef for desse områda.
Kommunalsjef teknisk og stabar: Svein Arve Grindhaug
Kommunalsjef helse- og omsorg: Rigmor Svanberg, ny kommunalsjef frå 1. oktober 2019 er Mette Hestetun Berg.

Oppgåver og ansvarsområde er fordelt mellom kommunalsjefane etter fylgjande prinsipp:

  • Tenestelike einingar skal som hovudregel rapportere til same kommunalsjef
  • Overordna leiing har ansvar for samarbeid og utvikling
  • Overordna leiing skal ha tverrfagleg og heilskapleg fokus
  • Kvar av dei politiske utvala skal ha "sin" kommunalsjef
  • Oppgåver og ansvar skal fordelast jamnt så langt som råd er
  • Så langt som mogleg skil ein mellom forvaltning og drift

Overordna leiing representerer hovudkontaktflata mot det politiske styringssystemet.

Tips ein ven Skriv ut